Ons programma in een notedop.

 

1) Een minimumloon van 1600 euro netto.

 

2) Handen af van de index. Afschaffing van de gezondheidsindex, wij willen een index die beter de stijging van de levensduurte weerspiegelt.

 

3) Een minimale werkloosheidsuitkering die 80 procent van het minimumloon bedraagt. Geen degressieve uitkeringen meer. Geen uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkering meer.

 

4) Pensioen op 60 jaar voor wie dat wil. Geen enkel pensioen mag lager zijn dan het minimumloon en niet afhankelijk zijn van het aantal officieel gewerkte jaren.

 

5) Recht op brugpensioen vanaf 50 jaar.

 

6) Nationalisatie van de volledige farmaceutische en geneeskundige industrie. Integratie van alle ziekenhuizen en medische centra in een openbaar gezondheidsstelsel. 100 procent terugbetaling van alle verantwoordde medische kosten door de sociale zekerheid. Geen regionalisering van de sociale zekerheid. Wij willen een volledig federale sociale zekerheid.

 

7) Integratie van alle private onderwijsinstellingen in het openbaar onderwijs. Voldoende financiering voor een kwaliteitsvol onderwijs. Verbetering van de werk en studievoorwaarden van het personeel, de scholieren en de studenten. De vermarkting, commercialisering, privatisering en elitarisering van het onderwijs moet stoppen. Recht op gratis onderwijs en kinderopvang voor iedereen.

 

8) Voor een grootschalige bouw en renovatie van sociale woningen. Onmiddellijke stop van de verkoop van sociale woningen. Inbeslagname van de onroerende goederen van de grote ondernemingen en banken. Bevriezing van de huurprijzen, volledig verbod op uitzetting behalve als kwade wil bewezen is.

 

9) Echte gelijkheid tussen man en vrouw op het vlak van verloning, werkomstandigheden en promotiekansen. Afschaffing van alle vormen van discriminatie tegenover vrouwen.

 

10) Stopzetting van de uitwijzing van ‘buitenlandse’ werknemers, ‘illegalen’ en ‘mensen zonder papieren’. Afschaffing van elke discriminerende wet. Regularisatie van alle ‘mensen zonder papieren’. Voor het opdoeken van alle gesloten centra. Stemrecht voor iedereen die hier gedomicilieerd is, ongeacht afkomst of nationaliteit.

 

11) Volledige vrijheid van geloof en filosofische overtuiging. Het recht om een godsdienst te beoefenen, agnost of atheïst te zijn. Godsdienst is een privé-aangelegenheid, waarmee de overheid zich niet moet bemoeien. Stopzetting van alle overheidssteun aan godsdienstige instellingen of scholen.

 

12) Alles wat werd geprivatiseerd moet weer openbaar worden. Stop alle gedeeltelijke privatiseringen.

 

13) Nationalisatie, zonder schadevergoeding, van alle bedrijven waarvan de eigenaars dreigen met delocalisatie of sluiting. De genationaliseerde ondernemingen moeten democratisch beheerd worden door het personeel. In geval van vermindering van de activiteit, bij gebrek aan bestellingen enz. moet het werk verdeeld worden onder al het personeel, zonder banenverlies of loonverlies.

 

14) Tegen de werkloosheid, minder werken om allemaal te kunnen werken. 32 uren werkweek zonder loonverlies.

 

15) Stop elke overheidstussenkomst in kapitalistische banken. Nationaliseer de banken, zonder schadevergoeding van de grote aandeelhouders. Eenmaking van alle banken in een overheidsbank waarvan de middelen ten dienste worden gesteld van de eigen economie en van de sociale noden. Nationalisatie van alle kredietinstellingen en verzekeringen. In plaats van een stelsel waarin al deze bedrijven met elkaar in concurrentie zijn, stellen we voor één enkel openbaar verzekeringsstelsel op te richten dat alle risico’s dekt.

 

16) Stop de kapitalistische uitbuiting. Voor het invoeren van een rationele en democratische planning van de economie. Daarvoor is het nodig het monopolie van de kapitalisten over de productie en distributie van rijkdom en hun staatsmacht te breken. Dit bekomen we door de nationalisatie en het democratisch beheer van alle grote industriële groepen op alle niveaus, onderaannemingen, de voedselindustrie, grote distributie, telecommunicatie en media net als alle natuurlijke rijkdommen. Democratisch beheer kan enkel betekenen dat de werknemers zelf de organisatie van hun bedrijf in handen hebben, op elk niveau. Voor een socialistische republiek, waarin alle takken van de administratie ten dienste van de bevolking en onder democratische controle van de werknemers staan. Afschaffing van alle privileges in de hoge ambtenarij. Onder het socialisme moeten alle volksvertegenwoordigers verkozen en permanent afzetbaar zijn en een zelfde loon betaald krijgen als het gemiddelde van de bevolking.

 

17) Voor een internationalistisch en revolutionair buitenlands beleid. Tegen de kapitalistische Europese Unie en voor een socialistisch Europa. Tegen het imperialisme en alle vormen van onderdrukking. Terugtrekking van de Belgische troepen uit het buitenland.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken