Wat volgt is een weergave van onze tussenkomst op de vergadering van de syndicale afgevaardigden van de Stad Antwerpen op 5 maart laatstleden. Dit standpunt wordt –mits enkele nuanceverschillen met betrekking tot de rol die de Verenigde Naties reeds gespeeld hebben en nog zouden kunnen spelen in het vermijden van een oorlog- onderschreven door Guy Lauwers en ACOD-LRB Antwerpen. Lauwers zal in het ABVV een motie (zie aan het einde van dit artikel) voorleggen met de bedoeling tot een duidelijker anti-oorlogsstandpunt én actie te komen. Wij roepen de andere centrales op om dit initiatief te ondersteunen.

“Vijfentachtig procent van de Belgische bevolking is tegen de oorlog gekant. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat deze verhoudingen bij de ABVV-aangeslotenen anders zouden liggen. Toch is één van de meest opgemerkte afwezigen in de anti-oorlogsbeweging tot op heden…het ABVV. Ondertussen vernamen we dat er schuchtere stappen worden gezet om tot een duidelijker standpunt te komen. Zo luidt het standpunt van ABVV Antwerpen:

’ABVV Antwerpen ondersteunt spontaan elke spontane actie die gevoerd zou worden naar aanleiding van het uitbreken van een oorlog tegen Irak zonder VN-mandaat.’

Dit is laat ons zeggen een begin van een standpunt, maar het zit nog vol wolfijzers en schietgeweren die verhinderen dat het ook practisch bruikbaar wordt. Of er een VN-resolutie zal komen blijft immers tot nader order in het ongewisse, en is vanuit syndicaal oogpunt trouwens ook van weinig belang.

Laten we nader ingaan op de rol van de VN. Er is de afgelopen maanden nogal wat gezegd en geschreven over de geloofwaardigheid van de VN. Die zou paradoxaal genoeg schade oplopen indien er een oorlog zou uitbreken zonder VN-mandaat. Een artikel in De Standaard van enkele dagen geleden werpt een verhelderend licht op de zaak. Daarin verklaart een gewezen topdiplomaat dat een oorlog zonder mandaat vooral zou verhinderen dat het diplomatieke wereldje daarna weer zijn gewone gangen kan hervatten. Een oorlog mét mandaat daarentegen zou voornamelijk de geloofwaardigheid van de VN bij de modale wereldburger schaden.

We moeten vermijden dat de VN een gelijkaardige rol zullen spelen als de Paus tijdens de middeleeuwen: wanneer de Paus de wapens zegende was het een 'goede’ oorlog, indien niet een ‘slechte’.

Wat koopt de man in de straat trouwens van zo’n resolutie? Zal de VN zorgen voor compensatie van de jobs die nu al sneuvelen en nog zullen sneuvelen ten gevolge van de oorlogsrecessie? Vandaag werden bijvoorbeeld opnieuw 273 bijkomende ontslagen aangekondigd bij Bayer Antwerpen. Zal de VN ons inkomensverlies compenseren? Zal de VN zorgen voor huisvesting, onderwijs en werk voor de honderdduizenden vluchtelingen die richting Europa zullen trekken?

Neen, dit alles zal worden betaald door de werknemers. Los van de principiële houding die het ABVV tegen deze oorlog zou moeten innemen, hebben we daarom alléén al recht op een syndicaal standpunt dat zich uitspreekt tegen de oorlog tout court, mét of zonder VN-mandaat.

Ik verneem dat de kwestie wat moeilijk ligt bij onze kameraden van de BTB, de ABVV-centrale die onder andere de dokwerkers organiseert.

De haven van Antwerpen geniet immers de twijfelachtige eer om nogal wat Amerikaans legermaterieel richting Golf te transporteren. Teveel heisa rond deze transporten zou banen kunnen kosten, zo wordt daar verteld.

Welnu kameraden, laten we een kat een kat noemen. We moeten de strijd van de dokwerkers tegen elke aanval op het statuut Major, en tegen elke vorm van uitzendarbeid of andere gedereguleerde arbeid aan de haven voluit steunen. Maar het Amerikaanse leger, dat is het grootste uitzendkantoor ter wereld! De Amerikanen laden hun schepen zélf, daar verdient een Antwerpse dokwerker geen frank aan. Maar de dokwerkers zullen wel mee delen in de klappen veroorzaakt door de economische malaise. Wat dat betreft staan ze zelfs in de frontlijn.

Een duidelijk syndicaal neen aan deze oorlog, gekoppeld aan klare en duidelijke ordewoorden, is dus in het belang van ALLE ABVV-leden. Daarom stel ik het volgende ontwerp van syndicaal standpunt voor:

De werknemers in België en internationaal betalen nu reeds de tol van de oorlogsdreiging tegen Irak. Deze tol zou enkel maar oplopen indien de oorlog ook effectief zou uitbreken. Het ABVV roept daarom op tot werkonderbrekingen op de dag nadat de oorlog zou uitbreken en wil daarmee haar leden de kans geven en stimuleren om deel te nemen aan de protestacties die op die dag zullen plaatsvinden.

Om met de woorden van Guy –op een vorige vergadering- te besluiten: “de beste actie is de actie die nooit moet plaatsvinden”. Ik hoop natuurlijk dat dit met deze actie ook het geval zal zijn. Maar we moeten ons voorbereiden. En reeds door het verspreiden van het ordewoord op zich kan onze vakbond een substantiële bijdrage leveren aan de wereldwijde anti-oorlogsbeweging.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken