ACOD-LRB eist duidelijk vernieuwend beleid in Antwerpen

De resultaten van het stressonderzoek van dr. Swinnen brachten een aantal bevestigingen van ACOD-LRB analyses.

Het stadsbestuur zal dringend en fundamenteel moeten ingrijpen wil zij het tij keren.

De ACOD-LRB zegt dan ook in alle duidelijkheid NEEN aan onderhandelingen die alleen het personeelsbehoeftenplan zouden aanpassen.

Er dient meer te gebeuren wil men de stedelijke diensten optimaal laten functioneren.

Organisatie

“De klachten kunnen dus afnemen door een aanpak op vlak van organisatie en werkdruk” (dr. Luc Swinnen)

College en management werken naast of tegen elkaar. Er is onvoldoende controle vanwege het politiek beleid op het management en er is onvoldoende aansturing vanuit het beleid naar het management toe. Een directere lijn beleid-management is dan ook noodzakelijk. De werking van het management en de stedelijke diensten moet nauwer samenvallen met de bevoegdheidsverdeling binnen het college.

Het huidige matrixmodel dient aangepast te worden aan de bevoegdheidsoverdracht naar de districten.

De huidige verdeling in bedrijfseenheden heeft niet het gewenste resultaat gegeven. Soms hebben wij de indruk dat alles zelfs chaotischer verloopt dan vroeger het geval was. Een aanpassing van de bedrijfseenheden aan de politieke bevoegdheidsverdeling binnen het college dringt zich dus op.

Management

“Onvoldoende steun van de direct leidinggevenden. Men wil meer daadkracht waar het echt nodig is en ook een visie. Chefs moeten voldoende zichtbaar en bereikbaar zijn.” (dr. Luc Swinnen)

Er dient niet alleen onmiddellijk initiatief genomen te worden betreffende de vorming en opleiding van de leidinggevenden, maar men zal ook de verantwoordelijkheid moeten opnemen en ingrijpen wanneer men vaststelt dat de leidinggevenden onvoldoende menselijke capaciteiten in zich hebben om deze moeilijke taak op zich te nemen. Sommigen zijn perfect op het technische niveau maar hebben niet datgene in zich wat men verwacht van de leidinggevenden in een modern bedrijf.

Het personeel verwacht respect en waardering voor het geleverde werk. Het personeel verwacht van de leidinggevenden een engagement naar het publiek bedrijf waardoor de diensten zo georganiseerd zijn dat elke dreiging van privatisering een halt kan worden toegeroepen .

Financieel beleid

De financiële middelen van de gemeenten zijn beperkt. Het geld moet dan ook op een efficiënte manier gebruikt worden. Op dit moment kan niemand bij de stad bij benadering zeggen wat het aanmaken van een product kost. Een analytische boekhouding is dan ook meer dan noodzakelijk. Deze boekhouding zal transparantie op het financieel vlak met zich meebrengen. Wij zijn ervan overtuigd dat hierdoor meer begrip zal ontstaan bij de centrale overheid betreffende de werkelijke noden van de stad. Transparantie betekent ook een toenemende verantwoordelijkheid van iedereen die in deze stad werkt van laag tot hoog.

Deze houding zal een sterke dam werpen tegen elke poging tot privatisering.

Een betere organisatiestructuur, een beter management en een transparant financieel beleid zijn de sleutels van een goed beleid over de publieke sector.

De ACOD-LRB verzet zich met klem tegen elke vorm van privatisering.

De ACOD-LRB verzet zich met klem tegen een nieuwe besparingsronde op de kap van het personeel.

De ACOD-LRB eist dat het college zijn verantwoordelijkheid opneemt.

De ACOD-LRB meent dat het personeel recht heeft op een betere organisatiestructuur, een beter management en een efficiënter gebruik van de financiële middelen.

De ACOD-LRB weigert nog langer haar medewerking te verlenen aan halve maatregelen en weigert in de huidige omstandigheden elke bespreking rond een nieuw personeelsbehoeftenplan.

Het stadsbestuur beschikt over een enorm rijk menselijk kapitaal. De stedelijke personeelsgroep verdient een beter beleid.

Tijdschrift Vonk

Vonk 323 layout 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken