De staking van de werknemers van het Zeewezen op 13 februari 2001 in navolging van hun actie van 17/11/00 heeft geen windeieren opgebracht. De resultaten mogen terecht historisch genoemd worden. De kabinetten Sauwens, Dewael en minister Stevaert waren de onderhandelaars van regeringszijde. De resultaten van de onderhandelingen moeten nog in een protocol worden gegoten en op 20 april ondertekend. Indien de gemaakte afspraken niet worden nagekomen, hervatten de werklieden onmiddellijk hun actie.

De uitstapregeling

Het protocol voorziet een eenmalige uitstapregeling voor alle personeelsleden die in de periode van 1/6/01 tot 31/5/01 tussen de 56 en 59 jaar zijn. Zij ontvangen 70% van hun laatste wedde, vakantiegeld en eindejaarpremie. Op 15 maart beslist de regering wie onder de noemer “zware en belastende beroepen” valt. Deze werknemers kunnen dan genieten van voordelen zoals arbeidsduurvermindering en een gunstiger pensioenregeling. Ook voor dit dossier waren de gevoerde acties een duidelijk signaal.

Vloot

Er werd 100 miljoen uitgetrokken als aanzet voor de bouw van een ‘multi-purpose-schip’ om in te zetten als boeilegger, voor pollutiebestrijding en de sleepdienst. Deze ontwikkeling is zeer belangrijk voor de publieke verankering van de Vloot. Daarenboven wordt 40 miljoen voorzien voor onderhoud. De veerdiensten op de Schelde zouden onder het beheer van het Zeewezen komen, waardoor 19 extra schippers nodig zijn. Zowel voor scheepsbeambten (matrozen) als voor de technische ambtenaren (motoristen) voorziet het protocol een niveauverhoging, die eveneens geldt voor de contractuelen, wat een mooie doorbraak is. De contractuele scheepsbeambten kunnen bovendien via een bijzonder wervingsexamen in een beweging vast benoemd worden en van de niveauverhoging genieten. Bijzonder is dat alle voormalige RMT-matrozen of de huidige Hoverspeed-matrozen ook kunnen deelnemen. Het protocol voorziet tevens een aangepast loon voor de koks, de hoofdscheeptechnicus, de maritieme verkeersleider, de hoofdschipper en de hoofdmotorist. Tenslotte worden versnelde onderhandelingen op touw gezet over het toekennen van een hoofdmaaltijd voor 100 BEF voor alle personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschap.

Vlissingen

Voor Vlissingen worden de wervingen voortaan ook in Nederlandse kranten opgenomen. Het aantal loodsdienstregelaars gaat omhoog. Voortaan bemiddelt een externe psycholoog bij geschillen tussen de vloot en de DAB (Dienst Onafhankelijk Beheer). De overheid garandeert dat er voldoende personeel aanwezig zal zijn om twee redeboten continu in de vaart te houden. Er komen twee hoofdschippers en de aanwerving van vijf technische beambten.

Administratieve ondersteuning

Voor de Vloot Oostende, Antwerpen, de DAB-Loodswezen en de Scheepvaartbegeleiding komen dertien personeelsleden in dienst.

Scheepvaartbegeleiding

Bij de scheepvaartbegeleiding wordt de uurdeler herleid van 1450 naar 1390, waardoor het aantal radarwaarnemers (beloodsing via de wal) te Zeebrugge vier extra man in dienst krijgt. De hoofden van wacht krijgen de weddenschaal van leidinggever.

De loodsen

De aangeklaagde verloedering van de Vloot wordt opgevangen door nieuwbouw en het onderhoudbudget (zie boven). De klassieke Tender (loodsenvervoer Vlissingen naar Loodsboot op zee) die normaal zou verdwijnen op 1 december 2000 vaart nog altijd. De veiligheid bij heli-beloodsing wordt opgevangen door o.a. de aanschaf van individuele reddingspakken en de toepassing van veiligheidprocedures. Er is ook meer duidelijkheid over de verzekeringspolis bij heli-beloodsing. Kapiteins en stuurlui die bij Vloot werken, blijven onder de koepel loodsen. Er komt een aanpassing van de loodstoelage en een ‘Winching-premie’ voor de helibeloodsing. De nieuwe ploegpremie wordt volledig opgenomen in de onderhandelingen over het nieuwe beloningsbeleid.

Besluit

De vuist die het Zeewezenpersoneel in alle locaties gebald heeft en die alle personeelsgroepen zoals loodsen, radarwaarnemers, maritieme verkeersleiders, scheepsbemanningen en de administratie bevatte, heeft een schitterend resultaat opgeleverd en de privatisering afgewend.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken