Het spreekt vanzelf dat wij als marxisten evengoed tegen deze transporten gekant zouden zijn als ze wél legaal waren. De wetgeving beschermt in essentie de heersende klasse, zoals we enkele jaren geleden zagen met de processen tegen de delegees van Forges de Clabecq. Maar als we die heersende klasse met hun eigen juridische argumenten om de oren kunnen slaan, moeten we dit niet laten. In samenspraak met het Antwerps Anti Oorlogscomité deed raadslid Bijttebier onderstaande tussenkomst in de Antwerpse gemeenteraad.

Het VN-Handvest stelt als algemene regel dat het gebruik van geweld verboden is in de internationale betrekkingen tussen staten.

Deze algemene regel is geformuleerd in art. 2 §4 van het Handvest:

"In hun internationale betrekkingen onthouden alle Leden zich van bedreiging met of het gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of de politieke onafhankelijkheid van een staat, en van elke andere handelwijze die onverenigbaar is met de doelstellingen van de Verenigde Naties."

Enige uitzonderingen zijn geweld in uitoefening van het recht op zelfverdediging (art. 51 VN-Handvest) of op vraag van (art. 42 VN-Handvest) of geautoriseerd door (art. 53 VN-Handvest) de Veiligheidsraad. Geen van de drie is momenteel vervuld.

Art. 1 van het NAVO-verdrag stelt: "De partijen verbinden zich ertoe om, zoals uiteengezet in het Handvest van de Verenigde Naties, alle internationale geschillen waarin zij mochten worden gewikkeld met vreedzame middelen te beslechten op zodanige wijze dat de internationale vrede en veiligheid en gerechtigheid niet in gevaar worden gebracht, en zich in hun internationale betrekkingen te onthouden van bedreiging met of gebruik van geweld op enige wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen van de Verenigde Naties."

Art. 7 van het NAVO-verdrag stelt: "Dit Verdrag heeft geen invloed, en mag niet worden uitgelegd als hebbende enige invloed op de rechten en verplichtingen ingevolge het Handvest van partijen die lid zijn van de Verenigde Naties, noch op de primaire verantwoordelijkheid van de Veiligheidsraad voor de handhaving van internationale vrede en veiligheid." Dit maakt duidelijk dat alle NAVO-verplichtingen ondergeschikt zijn aan de naleving van het VN-Handvest.

Zijn geheime akkoorden tussen twee staten ondergeschikt aan deze internationale regels? Volgens de internationale rechtsorde is het antwoord vanzelfsprekend ja. En dus zijn wapentransporten op dit moment de facto illegaal. Dat België en Antwerpen meewerken aan deze transporten is dus niet enkel ethisch en politiek onaanvaardbaar, maar ook juridisch.

Johan Bijttebier

Gemeenteraadslid Agalev