Vanaf 1 januari 2009 wordt er in de Antwerpse stadsdiensten een nieuwe "arbeidstijdenregeling" van kracht. Deze regeling is gelijk aan een arbeidsduurverlenging: per dag zullen de werknemers een half uur langer op het werk zijn en dat voor ongewijzigd loon. Mensen die daardoor hun kinderen langer in de opvang moeten laten betalen deze regeling cash...

Voor de laagst betaalde categorieën betekent het nieuwe systeem zelfs een looninlevering. De huidige regeling rond overuren en premies voor prestaties op gezinsonvriendelijke uren vervalt. Voor redders in de zwembaden bijvoorbeeld betekent dit een loonverlies van 100 tot 150 euro op een nettoloon van 1300 euro per maand! Hetzelfde fenomeen doet zich voor in andere diensten met gezinsonvriendelijke uurroosters: stadsreiniging, de districtshuizen, bibliotheken, musea... In de bibliotheken wil het management de mensen zelfs méér op gezinsonvriendelijke momenten inzetten, bij ongewijzigd loon.

Al maanden aan een stuk probeert ACOD-LRB aan het stadsbestuur duidelijk te maken dat wij deze nieuwe arbeidsvoorwaarden écht niet pikken. Er werden reeds een aantal 24-urenstakingen georganiseerd, al dan niet in gemeenschappelijk front met ACV-OD en met VSOA.

Woensdag 12 november werd er dan een algemene ledenvergadering bijeengeroepen met circa 1000 aanwezigen. Vakbondssecretaris Gerard Van Der Elst stelde het geduld en de grote actiebereidheid van de militanten erg op de proef door eerst gedurende meer dan een uur alle details van de stand van zaken in de onderhandelingen voor de verschillende personeelscategorieën (en dat zijn er bij de stad nogal wat!) over de mensen uit te storten. Dan barstte de bom. In talrijke vurige tussenkomsten riepen de meeste afgevaardigden op om in staking te gaan en wel meteen de rest van de week uit (de tussenkomst van Erik De Bruyn kan u onder andere lezen in de Gazet Van Antwerpen van 13/11Gazet Van Antwerpen van 13/11). Als personeelsschepen Van Peel het signaal van 24-urenstakingen niet begrijpt, moet immers grover geschut bovengehaald worden. Nogal tegen de zin van onze secretaris werd daarom beslist om onmiddellijk een 48-urenstaking af te kondigen.

Het spreekt voor zich dat dit geen voorbereide actie was. Toch lagen verschillende vitale stadsdiensten al vanaf de eerste dag plat, alleen al door de "infovergadering" met werkonderbreking die vervolgens uitgroeide tot een staking.

Donderdag 13 november zwol de staking verder aan. Alle vitale en zichtbare diensten van de stad werden lamgelegd: stadsreiniging, groenvoorzieningen, kinderdagverblijven, musea, zwembaden, bibliotheken, allemaal gingen ze er tussenuit. Naar schatting de helft van het stadspersoneel legde het werk neer, en dat ondanks een totaal gebrek aan voorbereiding en organisatie. Opnieuw stroomde het vakbondsgebouw vol. Het op 12 november gelanceerde ordewoord om actief te staken, namelijk niet zomaar thuis blijven maar actie voeren, werd schitterend opgevolgd. De basis van ACOD-LRB Antwerpen bewees daarbij dat ze nog steeds tot het beste van het beste behoort van wat syndicaal Vlaanderen te bieden heeft.

Jan Kruyniers, afgevaardigde van ABVV-Opel en zetelend in de Antwerpse districtsraad voor de SP.a (via de campagne van SP.a Rood), was eveneens aanwezig uit solidariteit, wat de ACOD-ers erg op prijs stelden.

Laat dit een ernstig te nemen signaal zijn aan ons stadbestuur: de volgende actie zal namelijk wél voorbereid en georganiseerd zijn! Die voorbereidingen zijn vandaag 13 november van start gegaan. In kleine groepjes zwermden onze militanten gewapend met pamfletten uit naar de stadsdiensten waar nog wél gewerkt werd. Er werden dozijnen kleine informatievergaderingen gehouden voor de werkwilligen, die vaak waren komen werken uit onwetendheid. Velen van hen zegden toe aan een volgende staking te zullen deelnemen. Maar daar bleef het niet bij: wat wij van onze burgemeester hebben geleerd is dat we moeten netwerken. Daar zijn we dan ook mee begonnen. Tientallen afgevaardigden beginnen zich aaneen te sluiten in een syndicaal actienetwerk om elkaar beter te ondersteunen. Mocht schepen Van Peel in de volgende onderhandelingsronde in december de onverstandige beslissing nemen om het been stijf te houden dan zal hij zich geplaatst weten tegenover een ACOD-LRB dat beter voorbereid en georganiseerd zal zijn dan ooit. Een goed verstaander heeft daarbij maar een half woord nodig: we laten geen stoom af, we bouwen stoom op... Overigens is de kans zéér groot dat ook ACV-OD de acties van december zal vervoegen. Zo klonk toch de adem van de ACV-afgevaardigden die we vandaag spraken.

Maar de beste staking is nog altijd een staking die niet moet plaatsvinden. Als we vandaag het vuilnis in de straten laten staan, de kinderdagverblijven gesloten houden en nog zoveel andere publieke dienstverlening onderbreken dan doen wij dat niet om de burger te pesten. Vergeet trouwens nooit dat staken ons geld kost. De ongemakken die uit de stakingsacties voortvloeien zijn volledig te wijten aan de totaal onverantwoorde houding van een stadsbestuur dat geen respect heeft voor haar personeel en geen oren heeft naar zeer gerechtvaardigde eisen.

Wij doen ons werk met fierheid en we doen het goed. Wij betreuren heel erg de negatieve aspecten van een staking voor de burger. Maar ze zijn te vermijden, namelijk door gerechtvaardigde eisen van het personeel in te willigen en eindelijk respect te tonen voor de duizenden mensen die deze stad dag in dag uit doen draaien.

Een volgende stakingsactie zal bijzonder hard aankomen. Dan zullen we een pandoering uitdelen zoals we er nog nooit een hebben uitgedeeld. We rekenen erop dat het stadsbestuur helder denkt en het niet zover zal laten komen.

 

Lees ook het interview met Lin van Rompaeyinterview met Lin van Rompaey dat wij publiceerden.