De werknemers van de Antwerpse jeugddienst gaan vandaag (4 juli) voor een eerste keer in staking. Verdere acties volgen waarschijnlijk. Deze staking wordt meteen kracht bijgezet door een actie op de Grote Markt: het bouwen van een alternatief jeugdcentrum. En er is ook een website: http://jeugd.antwerpen.be/degrotemarkt/index.html

De basislijn van het hele verhaal kennen we ondertussen: De Stad Antwerpen bespaart nu reeds ettelijke decennia (sinds 1984!) op haar uitgaven, onder dwang van de hogere overheid, om de stadsschuld te kunnen terugbetalen. Ter compensatie en om toch nog her en der een initiatief te kunnen ontplooien werden in het verleden alternatieve financieringsbronnnen aangeboord zoals de SIF-gelden (SIF staat voor Stedelijk Impuls Fonds), het inzetten van personeel in allerhande 'tewerkstellingscontracten' enzovoort. Met als gevolg een wildgroei van nepstatuten én een onzekere financiering, die nu in het geval van SIF op haar einde loopt en slechts ten dele wordt gecompenseerd door een verhoging van de middelen uit het Stedenfonds.

De jeugddienst zal al naargelang hoe je het bekijkt tussen de 26 en de 47 procent moeten besparen. Maar ook in de culturele sector, de buurtwerking en de reguliere werking wordt gesnoeid. De reguliere werking lijdt ondertussen aan een steeds nijpender personeelsgebrek op een aantal diensten, terwijl het takenpakket nog maar eens zal verzwaren door het overnemen van taken uit de niet meer door SIF-gelden gesubsidieerde vzw's.

Bij de stadsreiniging leidde het personeelstekort in juni al tot enkele werkonderbrekingen. Hoewel ze in de schoenen worden geschoven van de corporatistische en Vlaams Blok getinte vakbond 'Personeelsbelangen', duiden deze acties op een diepe malaise in de betreffende diensten. Zoniet zou een prutsvakbond er niet in slagen enige invloed te verkrijgen.

Tegenover de acties van de jeugddienst heet het van ACOD-LRB zijde dan weer dat men nog onderhandelt en dat deze acties de onderhandelingen "doorkruisen". Her en der horen we ook al het pervers argument opduiken "dat we toch niet gaan staken voor iets waar we altijd zijn tegen geweest, namelijk de stedelijke vzw's...". Voordien voerde ook het OCMW-personeel reeds actie tegen het personeelsgebrek zonder dat dit blijkbaar van vakbondszijde van enig belang wordt geacht voor de rest van het personeel.

Het resultaat is dat op elk smeulend potje door de ACOD-leiding wel een dekseltje wordt geplaatst om het vuur te doven, maar dat we daarmee nog altijd ver af zijn van de gemeenschappelijke strategie en actie die nodig is om het verzet effectief te maken.

De volgende actiedag van de jeugddienst op 18 juli zou een aanleiding moeten zijn om het verspreid verzet te bundelen.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken