Ouders weten het maar al te best: kinderen school laten gaan kost hopen geld. Nochtans is school lopen tot 18 verplicht en kunnen schooluitgaven zwaar wegen op het gezinsbudget. Dat het hier niet om klein bier gaat maken de cijfers duidelijk. Het hoger instituut voor arbeid (HIVA) deed in 1995 onderzoek naar dit fenomeen en kwam tot bevindingen die wij niet anders dan schokkend durven noemen. Een kleuter kost jaarlijks 4.470 Fr., een kind in het lager 10.000 Fr., een leerling van het secundair 19.000 Fr. Het is ook belangrijk hierbij op te merken dat het hier slechts over gemiddelden gaat. Technische en beroeps richtingen zijn over het algemeen duurder, omdat leerlingen uit deze richtingen vaak eigen gereedschappen en soms zelfs grondstoffen moeten kopen. Maar het is juist in deze richtingen dat veel kinderen van arbeiders en werklozen zitten. Zij zijn het minst kapitaalkrachtig maar moeten dus wel vaak het meeste ophoesten voor hun scholing.

Zware discriminatie

Het onderwijs zoals we dat vandaag kennen geeft verre van gelijke kansen aan iedereen. Arbeiderskinderen maken grote kans in het beroeps te geraken, kinderen van kaders en dokters vrijwel nooit. Dezelfde tegenstellingen die door de maatschappij lopen, lopen ook door het onderwijs. Daarom ook houdt het laten betalen voor onderwijs zo’n grote onrechtvaardigheid in. Het versterkt de mechanismen van sociale selectie in ons onderwijs. Wie het niet al te breed heeft wordt als ware gedwongen zijn kinderen een "korte maar bruikbare" opleiding te laten genieten. Technisch of beroeps dus. Soms ook omdat hogere studies financieel niet haalbaar zijn wegens ongelofelijk duur. In feite, zien we een voortdurende zware discriminatie van kinderen van armen, werklozen en arbeiders. Voor het einde van het secundair zijn er al een deel van hen uitgerangeerd. Een op vijf van de jongeren die op achttien de school verlaten heeft geen diploma op zak. Het Belgisch onderwijs is de ongekroonde koning van het uitsluiten door "laten mislukken".

Gratis!

Het echt gratis maken van kleuter, lager en secundair zou een enorme stap vooruit zijn. Er wordt in België relatief weinig uitgegeven aan onderwijs, maar om dit te bereiken worden kosten afgewenteld op de ouders en zo de kansen van de kinderen beknot. Aan dit onrecht moet dringend een eind gemaakt worden. Er zijn rond deze kwestie al beloften genoeg gedaan. Zo is er bijvoorbeeld het internationaal verdrag van de rechten van het kind. Onze regering heeft dit verdrag niet enkel ondertekend, ze beloofden later nog eens het beter te zullen toepassen. We willen hen er dan ook nog eens graag aan herinneren dat het 7e punt in dit verdrag het recht op kosteloos onderwijs en ontspanning is. Gratis onderwijs tot 18 alleen volstaat natuurlijk niet om alle discriminaties weg te werken, verre van. Er schort wel degelijk meer aan ons onderwijs. De studentenvakbond komt dan ook op voor een verhoging van de budgetten voor onderwijs en betere toegang tot het hoger onderwijs, zoals we in voorgaande artikels al lieten verstaan. Hoe dan ook, de zware kost van het onderwijs ligt vele ouders en studenten op de maag, reeds vanaf het prille begin van de studentenvakbond bleek dit. We wezen er al op dat de 19.000 Fr. in het secundair slechts een gemiddelde is. Er zijn ons ook gevallen bekend van richtingen waar scholieren voor meer dan tienduizend frank moesten uitgeven aan kopies alleen!

Studentenvakbond

De studentenvakbond wil door campagne te voeren rond thema’s als gratis onderwijs mee de druk op de ketel houden. Jarenlange besparingen in het onderwijs hebben de kwaliteit van het onderwijs serieus ondergraven en steeds meer kosten op de ouders afgewenteld. Een strijdbare beweging van studerenden opbouwen is dan ook een noodzaak om het tij te keren. Enkel door ons op democratische basis te organiseren en in solidariteit en samenwerking met ouders en leerkrachten te strijden kunnen we vooruit geraken. Ben je studerend en vind je ook dat onderwijs schandalig duur is? Wil je er iets aan veranderen? Contacteer de studentenvakbond en word lid!

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken