In West-Vlaanderen schreef een groep SP.a-leden een brief naar de leiding om hun ongenoegen te uiten over de gang van zaken. Ook het voltallige SP.a bestuur van Ronse keurde een motie goed die we hieronder publiceren. En in Antwerpen roert er ook wat, maar daarover later meer.

MOTIE SP.A RONSE MET BETREKKING TOT HET GENERATIEPACT

Het voltallig partijbestuur van SP.A Ronse, bijeengekomen op dinsdag 25 oktober 2005 om 19.30 uur, vraagt met aandrang dat de SP.A zo spoedig mogelijk overleg zou plegen met het ABVV om de lopende geschillen bij te sturen en de steeds groter wordende kloof tussen beide organisaties te verkleinen teneinde opnieuw tot een convergerende situatie te komen.

Hierbij zeker in overweging nemend dat Ronse:

· 26 % jeugdwerkloosheid telt. · een zeer sterke socialistische en syndicale traditie heeft. · in de huidige Gemeenteraad reeds 6 (van de 27) gemeenteraadsleden telt die tot het Vlaams Belang behoren.

Met alle respect voor het gesloten “Generatiepact”, dat jammer genoeg is ontstaan zonder rekening te houden met de basis, en menende dat bijsturingen hoogst noodzakelijk zijn (vooral voor wat betreft de eindeloopbaanproblematiek, het brugpensioen en de werkgelegenheidsgraad) vragen wij met eenparigheid van stemmen dat er opnieuw overleg wordt gepleegd met het ABVV ten einde de conflictsituatie zo spoedig mogelijk op te heffen en eensgezind richting Gemeenteraadsverkiezingen 2006 te stappen.

Voor de leden van het partijbestuur van SP.A Ronse:

Gunther Deriemaker Schepen van de stad Ronse

Suzy Arijs Schepen van de stad Ronse

Pol Kerckhove OCMW – voorzitter van de stad Ronse

Walter Kerckhove Ere – burgemeester Secretaris van SP.A Ronse

Tijl Bondue Voorzitter SP.A Ronse