Beste,De antisyndicale proza van de krant De Morgen tegen de staking van het personeel van de Antwerpse bibliotheken zorgt gelukkig voor verdere reactie. Hier volgt de brief die Fons Van Cleempoel adresseerde aan de redactie van de minder en minder onafhankelijke krant van Vlaanderen. Fons is coördinator van de ACOD-afvaardiging ‘Sport en Cultuur’ bij Stad Antwerpen. Deze brief is een reactie op het opiniestuk van Karl van den Broeck, ‘chef Cultuur’, in de editie van De Morgen van 13 december 2003. We publiceerden gisteren al een reactie van Lin van Rompaeyeen reactie van Lin van Rompaey.

Beste,

Het wordt stilaan een cliché: sommige journalisten of redacteurs laten zich niet hinderen door kennis van feiten.

Het feit dat bibliotheekbedienden na 16u30 een extra krijgen, beschouwt hij als een privilege ten opzichte van andere werknemers. In feite is het zo dat elke werknemer, waar dan ook in dit land, in dienst treedt in vooraf afgesproken, en in een arbeidsreglement vastgelegde werkuren. Eventuele surplus wordt beschouwd en gecompenseerd als overuren. Als een werkgever dit eenzijdig wijzigt, wordt dit zondermeer beschouwd als contractbreuk.

Voor Karl van den Broeck moeten ambtenaren blijkbaar als paria's buiten dergelijke sociale regeling vallen. Bij de andere diensten met uitzonderlijke uren zijn de werkroosters op voorhand gekend door de personeelsleden wanneer zij de functie aanvaarden. Die uurroosters die te vergelijken zijn met een shiftsysteem zijn op voorhand met de vakbonden onderhandeld (ik zit zelf in een van die diensten met collega's in semi-continudienst). Karl van den Broeck heeft zich overigens niet exact laten informeren wanneer hij de situatie van de andere diensten aanhaalt. Maar dit alles neemt natuurlijk niet weg dat de werknemers van de overige diensten vragende partij blijven voor een compensatie van, pakweg, zaterdagwerk!!! Een vergoeding die reeds toegezegd is in een reeds eerder afgesloten sectorale overeenkomst (= cao voor de lokale en regionale besturen) maar die door Stad Antwerpen nooit is toegepast, nooit is uitbetaald!

Verder heeft Karl van den Broeck het over een door de vakbonden geplande ‘gebruikersmanifestatie’. Hij mag niet ook maar één gegeven melden waaruit dit zou blijken. Wel weet ik van vrienden van bibliotheekpersoneel die met dat idee gespeeld hebben, en wie gevraagd is om dit niet te doen, om te vermijden dat er een artificiële indruk zou gewekt worden. Intussen stellen we in de mondelinge contacten tussen personeel en gebruikers wel vast dat er bij deze laatsten zeer dikwijls begrip wordt betoond voor de vakbondsacties. Velen onder hen zijn immers zelf werknemers.

Het grofste is misschien wel dat er in het artikel wordt geïnsinueerd dat er nu pas gedacht wordt aan openingsuren buiten de ‘nine to five’. Ger Schmook, socialist, Vlaming, bezieler van het Vlaamse professionele bibliotheekwezen, en last but not least directeur van de Antwerpse bibliotheken, ijverde reeds na de Grote Oorlog ('14-18) voor de uitbouw van een gezond, goed georganiseerd openbaar bibliotheekwezen dat aanleunde bij de verlenging van de leerplicht. Sinds mensenheugenis bestaan er in de bibliotheken avond- en weekenopeningen, weliswaar volgens de ‘onwaarschijnlijke’ formule dat overuren wel degelijk overuren zijn.

Zondermeer triest is dat Karl van den Broeck verwijst naar sociale verkiezingen als achtergrond voor de harde ACOD-houding. Zowel bij Stad Antwerpen als in de andere openbare administratie bestaan er geen sociale verkiezingen. Er bestaan overleg- en onderhandelingscomités waarin de vakbonden hun eigen delegaties samenstellen. Bij ACOD gebeurt dit door interne verkiezingen, en dient er dus geen rekening gehouden met externe concurrentie: overigens zou ACOD geen schrik moeten hebben van dergelijke verkiezingen, maar dit is niet to the point.

Tot slot nog deze twee: de onafhankelijke sociale bemiddelaar werd door het stadsbestuur opzijgeschoven nog voordat er een gezamenlijk bespreking van zijn conclusies kon plaatsgrijpen. En: het Permeke-project is door ACOD-afgevaardigden wat de locatie betreft (niet wat de mogelijke afbraak van de collecties betreft) verdedigd bij hun collega's, die, zoals reeds gezegd, wel degelijk avond- en weekendwerk gewend zijn; maar alle sociale regels moeten gewoon gehandhaafd blijven.

Intussen durf ik suggereren dat informatie nog uit andere hoeken moet gehaald worden dan alleen maar uit een schepenkabinet.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken