Op 24 maart blokkeerde een honderdtal maatschappelijke assistenten om 6 uur ‘s morgens het Antwerps OCMW-hoofdgebouw in de Lange Gasthuisstraat. Na één jaar van ludieke acties, algemene ledenvergaderingen van het gemeenschappelijke vakbondsfront en marsen op Brussel was de maat vol.

Een actievoerster: "De personeelsnorm die de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten in 1998 uitwerkte voor de sociale centra van het OCMW voorziet de aanwerving van 38 extra maatschappelijke assistenten. Het bestuur van het OCMW schaarde zich achter deze norm maar tot op heden merkten we geen verschil. De publicatie van vacatures in verscheidene kranten vermelde vooral de aanwerving van verplegend personeel en bejaardenhelpsters. Over de aanwerving van maatschappelijk assistenten geen woord. Nochtans beloofde het bestuur er werk van te maken, maar stelde dat er weinig interesse bestaat om bij het OCMW te komen werken. Hoe zou dat toch komen? Het aanwerven van 38 extra krachten zou wel een verbetering teweegbrengen, maar onvoldoende. Een behoefteplan per centra, opgesteld door de maatschappelijke assistenten zélf, zou een betere indicatie zijn voor het personeelstekort en het garanderen van een minimum aan kwaliteit in de hulpverlening. Momenteel worden we dagelijks geconfronteerd met de vaststelling dat een degelijke kwalitatieve begeleiding onmogelijk is gezien de werkbelasting. Aan begeleiding van onze cliënten komen we niet toe. We hebben een gemiddelde dossierlast van 80 à 90 dossiers. Sommigen worden zelfs opgescheept met een honderdtal dossiers. Wij vragen enkel en alleen dat we ons beroep naar behoren kunnen uitoefenen en daar ook de verdiende waardering voor krijgen."

"De werkdruk wordt tevens verhoogd door een gebrekkig nieuw informaticasysteem genaamd APASH. Dit systeem is sinds mei 1998 in voege en er zijn ondertussen al enkele verbeteringen opgetreden maar het blijft een dagelijks knoeien."

Ook de sociale diensten van de OCMW-ziekenhuizen voerden actie. Sinds 1 januari 1999 zijn de OCMW-ziekenhuizen zelfstandig en bestaat er bij het personeel een grote onzekerheid over de toekomst van deze diensten.

"De heer Cools deelde ons via de pers mee dat er op 23 februari een veertigtal kandidaten examens hebben afgelegd en dat de geslaagden dan aan de slag kunnen. Via een werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers en hoofdmaatschappelijk assistenten uit de sociale centra, zal de personeelsbehoefte in kaart worden gebracht. Een nieuwe lichting maatschappelijke assistenten zal de centra waar de nood het hoogste is eerst bemannen. Er komt opnieuw een doorlichting van het informaticaprobleem en een bijsturing van de andere eisen, namelijk de gelijkschaking van de weddeschalen aan deze van de verpleegkundigen. We schorsen onze acties op tot 18 maart, de dag waarop de balans wordt opgemaakt. Als er niets concreets verwezenlijkt is zullen jullie nog wel van ons horen. We laten het hier niet bij."

Overzicht van de antwoorden op onze eisen

* Personeel: alle geslaagden van de proef op 23.2.99 zullen worden aangeworven (40 personen hebben aan de proef meegedaan). Indien ze niet allemaal geslaagd zijn komt er een advertentie in de kranten (maart '99) en een nieuwe proef (april '99). Een werkgroep zal moeten uitwijzen waar de nieuwe MW’s zullen terechtkomen.

* Informatica: een aangestelde firma zal een audit organiseren teneinde crashes op te lossen (maart ’99, duurtijd Drie weken). Het probleem van de lange wachttijden is hiermee nog niet opgelost.

* SD Ziekenhuizen: de beslissing over het lot van de sociale diensten in de ziekenhuizen is voor één jaar uitgesteld (januari 2000). Beloftes over het feit dat elk personeelslid kan blijven werken waar hij nu werkt en met dezelfde jobinhoud kregen we niet en bijgevolg blijft het getouwtrek tussen de verschillende directies duren. We blijven vragen naar duidelijkheid en dan wel nu!

* BV-schalen: we vroegen het bestuur druk uit te oefenen (via het VVSG) teneinde de gesprekken over de toepassing van de BV-schalen voor M.W.’s terug op gang te trekken. Het blijft onze nadrukkelijke eis om deze onrechtvaardigheid ongedaan te maken. Het OCMW zal starten met een werkgroep die de mogelijkheden binnen de bestaande CAO moet onderzoeken en concrete voorstellen zal doen over een ‘betere’ verloning van het personeel. Uiteraard is de aanwezigheid van basiswerkers in deze werkgroep vereist indien men het gaat hebben over hun loon (verwijzend naar het expertensysteem).

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken