Het federaal comité van het ABVV van 23 januari 2018 nam standpunt in over de pensioenafbraak.

 

Alles samen zeer voorzichtige eisen werden gesteld, zoals: een minimumpensioen van 1.500 euro bruto voor iedereen, een pensioen van 75 procent van je gemiddeld loon, de pensioenleeftijd op 65 jaar.

 

Het is echter voor elke militant duidelijk dat zonder acties de regering nooit zal ingaan op deze eisen. Integendeel, deze regering wil de pensioenen nog verder uithollen. Indien het door hen gewenste puntensysteem zou worden ingevoerd kan niemand nog zeker zijn van zijn pensioen. Het ABVV besliste dat het, na een besluit van het Federaal Bureau, regionale of nationale acties kan voeren, of indien de voorwaarden vervuld zijn, een 24-urenstaking organiseren. Bravo! Maar éen belangrijk woord ontbreekt in deze aankondiging: zal het ABVV pogen deze acties in gemeenschappelijk front te doen? De pers was er als de kippen bij om te schrijven dat “Stakingen niet aan de orde zijn voor de christelijke en liberale vakbonden” (artikel De Morgen van 23 januari). De waarheid is dat de pensioenproblematiek even sterk leeft bij de andere bonden. Getuige daarvan de motie aangenomen door 200 militanten van ACV voeding van Brussel-Halle Vilvoorde, waaruit hier een uittreksel:

 

“Daarvoor moeten we in de eerste plaats het huidige systeem behouden

  1. Moeten de werknemers ten laatste op 65 jaar hun pensioen kunnen nemen. Een carrière van 40 jaar moet ruimschoots voldoende zijn voor een waardig pensioen

  2. Moet de mogelijkheden bestaan om vroeger te vertrekken

    a. Recht op tijdskrediet vanaf 55

    b. Recht op SWT op 60 jaar

  3. Verwerpen wij het puntensysteem dat ons langer doet werken voor minder pensioen.

Het plan Bacquelaine moet van tafel geveegd worden.”

 

Verder stelt de motie:

“Er moet vanaf nu een nationaal actieplan komen in gemeenschappelijk vakbondsfront. Interprofessioneel georganiseerd, waarbij zo snel mogelijk wordt gestart met grote manifestaties om uit te monden in een algemene staking.

Dit actieplan moet worden ondersteund via een efficiënte communicatie naar onze achterban in de bedrijven, via de media en sociale netwerken en last but not least naar alle betrokkenen met een bijzondere aandacht voor de jongeren…”

 

Het is overduidelijk dat degenen die deze motie gestemd hebben klaar zouden staan om samen met het ABVV actie te voeren ALS ER DAARVOOR EEN OPROEP WORDT GEDAAN. Ook de Gentse afdeling van ACV Voeding en Diensten en de Franstalige bediendenbond, CNE willen verdere actie tegen de pensioenafbraak.

 

Wat ons te doen staat in de volgende periode is dus niet alleen onze eigen basis informeren en oproepen tot actie, maar ook een oproep doen naar de andere bonden. Oproep naar de basis én de leiding! Gemeenschappelijke algemene personeelsvergaderingen tijdens de werkuren en op de werkplaats kunnen de samenwerking tussen de bonden versterken. Geef de ACV-leiding niet het alibi dat “het ABVV cavalier seul speelt”. Deze problematiek is te belangrijk om hen weg te laten komen met dit excuus. Wij voeren actie om onze pensioenen veilig te stellen, niet om te tonen dat wij de beste vakbond zijn. Enkel als het niet lukt de andere vakbonden te overtuigen zou het aangewezen zijn dat het ABVV alleen in actie gaat. Na een goede voorbereiding en een duidelijke oproep voor de vorming van een gemeenschappelijk front zou de kans ook veel groter zijn dat wij hun leden bij onze acties betrekken.