De Provinciale vergadering van SP.a afgelopen maandag in Roeselaere had tot doel het Generatiepact (eindelijk) aan de leden in West-Vlaanderen uit te leggen. Ze ging door in het cultureel centrum De Spil in een zaal, toeval of niet, de Komedie genoemd.

Voor de aanvang van deze gespreksavond werd door enkele mensen van SPa-Rood een passend pamflet uitgedeeld dat bij de meeste SP.a-leden een gunstig onthaal kreeg. Na de uiteenzetting van voorzitter Vandelanotte kwamen een twintigtal SP.a-leden vooral uit vakbondsmiddens tussen. Er waren nog vele leden met vragen maar tijdsgebrek belette dat ze aan bod kwamen. Leuk detail, op de tafel van de partijvoorzitter en van minister Landuyt, die zijn mond niet open kreeg, stonden enkel flessen Spa blauw.

Er volgde veel kritiek op de partij. Er zijn teveel toegevingen aan de liberalen en het linkse profiel verdwijnt. Als de partij toch het pact helpt doordrukken gaat ze veel stemmen verliezen. Ze gaan dan zo verzwakt zijn dat ze niet langer voor regeren zullen in aanmerking komen of er een sterk verzwakte positie in gaan nemen. De rechtsen gaan dan toch nieuwe inleveringen aanbrengen. Indien ze er nu uitstappen en een akkoord met het ABVV en het ACV sluiten gaan ze veel stemmen winnen. Zo zouden ze een sterkere positie in een volgende regering innemen en nieuwe saneringen kunnen beletten. Men vroeg ook waarom er nu pas uitleg gegeven werd en waarom de afdelingen niet geraadpleegd werden voor het pact in de regering behandeld werd.

Realiteit op de werkvloer

De basis blijft de aanvallen op het brugpensioen afwijzen op vele vlakken. Er wordt op gewezen dat door het steeds hogere arbeidsritme, de toegenomen flexibiliteit, de torenhoge productiviteit, de arbeiders en bedienden uitgeput zijn op hun 55 jaar, ook in de dienstensector. Het zijn allemaal zware beroepen geworden.

De basis verwijt de leiding dat ze deze realiteit niet kennen. Vanuit patronale hoek verwachten ze geen enkele extra tewerkstelling ondanks al de loonsubsidies. De markt is immers op alle vlakken verzadigd. In de herscholing van 55-plussers en de formule passende job bij outplacement gelooft men helemaal niet. En als het dan al zal lukken, gaan hier jobs voor jongeren verloren. Een militant haalde ook aan dat de bazen zeer tevreden zijn met een grote arbeidersreserve, de gedroomde manier om de lonen laag te houden en de lastige arbeiders er uit te werken. Tegen 2010 komen deze maatregelen op kruissnelheid, maar dat is juist de periode waarin de werkloosheid op natuurlijke wijze zal verminderen door de vergrijzing.

Iemand van SP.a-Rood verwees naar de akkoorden van de EU-top in Lissabon waar onder druk van het Europees kapitaal verschillende inleveringscenario’s werden opgesteld. Hij merkte op dat er drie manieren zijn om de 9 miljard euro nodig in 2030 te bereiken. Met name de 6 miljard euro die op jaarbasis aan het patronaat worden doorgespeeld zonder garantie voor een enkele job; de groei van het BNP met 1,5 percent gedurende 15 jaar of een stijging van 45 percent waarbij 3,5 percent van dit BNP ruimschoots zou volstaan. Of de 10 percent Belgen die samen 26.000 miljard Bef. Bezitten, laten betalen via het opheffen van het bankgeheim met bescherming van de kleine spaarders gekoppeld aan een vermogenskadaster en een vermogensbelasting. De werkloosheid kan simpel opgelost worden door een 32-urenweek met verplichte vervangende tewerkstelling en loonbehoud.

Vande Lanotte stond na de veelheid aan kritieken in het oog van de storm. Hij ging in op de meeste vragen en probeerde de kritieken te weerleggen. Gemeten naar de stemming in de zaal leek dit niet echt te lukken Teneinde het overleg toch nog vlot te krijgen zouden ze proberen om vooral aan de wensen van de Metaalbond tegemoet te komen.

Ook na de vergadering werd er nog duchtig nagepraat in de bar. Al bij al een interessante avond en een verademing in vergelijking met hoe het er in de normale SP.a-vergadering aan toe gaat, waarbij de grote leider zijn verhaal vertelt en alle leden hem braafjes aanhoren.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken