In maart keurde de gemeenteraad te Schilde n.a.v. de bespreking van de begroting 2001 een forfaitaire huisvuilbelasting goed, waarbij de inwoners 1Bef. per aangeboden liter restafval wordt aangerekend en 0,9Bef. per aangeboden liter GFT (groenten-, fruit- en tuinafval). De bedoeling zou zijn de burgers te stimuleren de afvalberg te verkleinen.

De verwachte opbrengst van de huisvuilbelasting wordt geraamd op +/- 29 miljoen Bef. voor een volledig jaar en voor 2001 op 20 miljoen Bef. Dit komt neer op ongeveer 4.000Bef. belasting per gezin. Verder wordt 500Bef. per ophaalbeurt voor het groot huisvuil aangerekend. De opbrengst hiervan wordt geraamd op een miljoen Bef. De SP verzet zich met klem tegen de invoering van dergelijke asociale belasting, want:

De stijgende kostprijs van ophaling en verwerking van huisvuil wordt in de eerste plaats doorgerekend naar de laagste en middeninkomenklasse. Een voorbeeld:

-Een burgemeester en volksvertegenwoordiger in de gemeente verdient, het inkomen van de echtgenoot en andere mandaten niet meegerekend, algauw 360.000Bef. per maand, hetzij 4.320.000Bef. op jaarbasis. 5% gemeentebelasting hierop betekend +/- 76.466Bef. Een jaarlijkse huisvuilbelasting van 4.000Bef. betekent voor dit inkomen een verhoging van de gemeentebelasting met 5,2%.

-Daar tegenover een gemeentearbeider met een inkomen van 36.000Bef., hetzij op jaarbasis 432.000Bef. levert, correcties in acht genomen, een gemeentebelasting op van +/- 6.000Bef.

Een huisvuilbelasting van 4.000Bef. betekent een verhoging van de gemeentebelasting met 66%!!! De maand dat de afvalfactuur in de bus valt, betaalt een laaggeschoold werknemer 10% van zijn inkomen aan huisvuilbelasting, voor een burgemeester – volksvertegenwoordiger is dit nauwelijks 1%. De grote inkomens blijven zo goed als buiten schot! Het zullen de laagste en middeninkomens zijn welke het meest betalen. Bovendien gaat dergelijke belasting zijn doel voorbij. In tegenstelling tot wat het gemeente bestuur beweert, betaalt niet de vervuiler, met name de producent van het afval, doch wel de consument die vaak geen andere keuze heeft dan oververpakte consumptiegoederen in te kopen. Billijk zou zijn indien de warenhuizen en distributieketens op het gemeentelijk grondgebied in hun exploitatievoorwaarden de inrichting van mini-containerparken opgelegd krijgen, waarbij minstens gescheiden afvalophaling wordt voorzien van papier en karton, glas, metaal en plastiek.

Opmerkelijk was de afwezigheid van Vlaams Blok-fractieleidster en volksvertegenwoordigster Marijke Dillen op deze belangrijkste gemeenteraad van het jaar. Gemeten aan de desinteresse van het Vlaams Blok, wordt het duidelijk dat het intreden van deze partij er eerder op gericht was de oppositie te breken, dan oppositie te voeren. De SP roept vooralsnog de beleidsverantwoordelijken op hun standpunt te herzien en oplossingen te zoeken waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten tillen. Voorlopig werd alvast een even kwalijke als belangrijke stap gezet in de sociale uitsluitingspolitiek die de gemeente steeds meer kenmerkt.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken