Geconfronteerd met de sociale afbraak gepland door oranje-blauw, en met het separatistische opbod, verwachten onze militanten en kiezers onmiddellijke en krachtige initiatieven van de partij.

Daarom vraagt SP.a Rood aan het partijbureau om onmiddellijk besprekingen te starten met de Waalse en Brusselse Parti Socialiste, met het ABVV-FGTB en het ACV-CSC, met het doel een gezamenlijk actieprogramma op te stellen.

Dit actieprogramma moet een antwoord bieden aan de sociaal-economische noden van de bevolking. Het moet gebaseerd zijn op het redden en versterken van de sociale verworvenheden op basis van solidariteit.

Volgende maatregelen moeten o.m. op tafel komen:

  • herstel van de koopkracht, o.m. door een index die overeenstemt met het bestedingspatroon van de lage inkomens, met toepassing ervan op alle sociale uitkeringen. Tevens verhoging van de laagste loon- en weddeschalen;
  • de financiële versterking van de sociale zekerheid door een bijzondere belasting op de superwinsten van ondernemingen, in plaats van nieuwe lastenverlagingen voor bedrijven. Beurswinsten door aandelenopties van toplui van vennootschappen moeten eveneens hoog belast worden;
  • gelijke behandeling van de werklozen in alle regio's van het land. De RVA (of VDAB) moet aan de werkzoekenden een gepaste job aanbieden, vooraleer hun recht op uitkering te schrappen;
  • alle Belgen hebben recht op dezelfde gezondheidszorg en zelfde kinderbijslag;
  • verhoging van het aantal arbeidsplaatsen en verstrenging van de milieunormen voor de bescherming van ons leefmilieu;
  • verwerven van overheidscontrole op de energieproductie en -distributie, en doorbreken van het monopolie van Electrabel-Suez;
  • geen regionalisering van de belastingen, de aanslag moet gelijk zijn in alle gemeenschappen.

We roepen daarom ook mee op tot de nationale vakbondsbetoging van ABVV-ACV-ACLVB van 15 december e.k.

SAMEN STERK!

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken