De Raad van Voorzitters en Secretarissen (RVS) die de partij op 5 december hield over de interne werking, wordt hier en daar de tweede democratiseringsgolf genoemd (de eerste was dan de voorzittersverkiezing in 2007). Tijdens de voorbereiding van de RVS stuurden de afdelingen meer dan 500 voorstellen door om de interne partijwerking te verbeteren. Ook SP.a Rood schreef naar aanleiding van de RVS een discussiebijdrage die intern werd verdeeld via heel wat afdelingen en op de provinciale bijeenkomsten van de partij. Terloops moet opgemerkt worden dat lang niet in alle afdelingen de discussie ter voorbereiding van deze RVS even democratisch is gevoerd: in vele afdelingen werden de leden helemaal niet betrokken.

Veel partijleden kregen na deze belangrijke RVS niet eens de besluiten die er werden genomen. Daarom zetten we de meest opvallende besluiten hier nog even op een rij. De belangrijkste keuze die op 5 december werd genomen is de herbevestiging van de sp.a als ledenpartij. “We verhogen de inspanningen voor ledenbehoud en -werving”. Dit lijkt een breuk met het partijmodel dat de voorbije jaren is geëvolueerd en dat wordt belichaamd door toenmalig partijvoorzitter Patrick Janssens, die de partij wou liquideren tot een louter electorale vereniging. Maar het valt af te wachten op welke manier de ledenwerving in de praktijk zal worden in gebracht. In de provincie West-Vlaanderen probeert de partijleiding momenteel bijvoorbeeld de kelderende ledenaantallen op te smukken door iedereen die tijdens de verkiezingen een sp.a-affiche voor zijn raam hing, ongevraagd en gratis als partijlid in te schrijven. Een dergelijke bureaucratische manier van ledenwerving is op termijn natuurlijk even nefast als het partijmodel-Janssens.

Komt er nu een interne democratisering? De tekst stelt dat “Elk lid zijn inspraak kan laten gelden. Doordat ze antwoord krijgen wanneer ze vragen stellen. Doordat ze deel kunnen uitmaken van een thematische werkgroep. Doordat ze kunnen stemmen over lijsten, bestuurssamenstellingen en partijprogramma’s”. Hiermee is echter maar de helft van de weg afgelegd. Hoe worden mandaten op congressen verdeeld? Vandaag gebeurt dit door de provinciale partijsecretaris en krijgen enkel trouwe volgelingen een stemkaart. In vele afdelingen zijn algemene ledenvergaderingen immers even zeldzaam als meiklokjes in de winter. Op de RVS is aangekondigd dat een aanzienlijk aantal voorstellen, die door de afdelingen waren ingediend, werd aanvaard. Geen enkel voorstel dat een statutaire verandering vereist is echter aanvaard, want de partijleiding wenst geen buitengewoon congres.

Nog een besluit dat werd aangenomen: “We versterken de samenwerkingsvormen met vakbond en de mutualiteit”. Andermaal mooie woorden, nu nog de daden. Betekent dit nu dat de sp.a in het vervolg consequent de sociale strijd zal steunen die zich in de bedrijven ontwikkelt, bijvoorbeeld door aan de piketten aanwezig te zijn? Indien wel, dan zal dit toch moeilijk te verzoenen zijn met een Vlaamse regering die dit jaar soberheidsmaatregelen genomen heeft en dit de volgende jaren zal blijven doen. De voorbije weken lanceerde de socialistische vakbond ook haar programma tegen de crisis rond enkele speerpunten: (1) een openbare bank, (2) een tewerkstellingspolitiek en de afschaffing van de jacht op de werklozen en van het activeringsbeleid, en (3) de invoering van de vierdagenweek. Deze voorstellen vanuit de vakbond zouden in de afdelingen besproken moeten worden en samen met de vakbond dient een brede campagne opgezet te worden rond deze eisen. De aanhangers van SP.a Rood zullen de komende weken en maanden in ieder geval initiatieven nemen rond deze eisen.

Delegatie van SP.a Rood ontvangen door Caroline Gennez

Begin december werd een delegatie van SP.a Rood ontvangen door partijvoorzitter Caroline Gennez en nationaal secretaris Alain André. De delegatie van SP.a Rood bestond uit Erik De Bruyn, Elke Heirman (die samen met Erik De Bruyn kandideerde voor het voorzitterschap van de partij) en Stephen Bouquin (nationaal coördinator van SP.a Rood). Tijdens de ontmoeting werden de kritieken van SP.a Rood op de centrumkoers van de partij en op het democratisch deficit rechtstreeks aan de partijleiding overgemaakt.

De sp.a heeft er een ‘woelig’ jaar op zitten. De delegatie van SP.a Rood probeerde tijdens het gesprek de discussie echter op een hoger niveau te tillen door een bredere analyse aan te reiken over de crisis in de partij. De algemene crisis waarin de partij zich bevindt, is niet te reduceren tot de aanpak van Caroline Gennez, maar vooral tot de centrumkoers en het daaruit volgende organisatiemodel dat door decennialange onafgebroken regeringsdeelname werd ontwikkeld.

De reactie van Gennez was gemengd. Programmatorisch volgt ze enkele suggesties van SP.a Rood. Zo sprak ze zich tijdens het gesprek uit voor een vermogensbelasting, voor de nationalisatie van Fortis en ze stelde dat er met sp.a geen tweede generatiepact zou komen. Op het vlak van interne democratie en over de rol van SP.a Rood was de partijleiding echter bijzonder strak. Volgens hen zou SP.a Rood de partij verdelen door in de aanloop naar de RVS, teksten met de analyse van SP.a Rood te verspreiden onder de leden op de provinciale bijeenkomsten. In werkelijkheid is het natuurlijk de partijleiding die de partij verdeelt door de manier waarop ze de partij leidt en door SP.a Rood geen enkele plaats te gunnen binnen de partij.

Omdat het louter plaatsvinden van de ontmoeting een stap vooruit is en aangezien de houding van SP.a Rood altijd constructief is geweest, werd er voor gekozen om in het persbericht vooral de positieve elementen uit het gesprek te benadrukken. In de pers klonk het zo: “de delegatie van sp.a Rood evalueert dit eerste gesprek als zeer constructief. SP.a Rood verheugt zich over het feit dat de partijvoorzitter zich in duidelijke termen heeft uitgesproken voor een vermogensbelasting en voor een openbare bank. Ook het feit dat de sp.a zich achter het ABVV schaart en de vakbondseisen steunt, in het bijzonder een betere bescherming tegen ontslag voor arbeiders, is goed nieuws.” 

In de aanloop naar de RVS kwam er nogal wat druk op Caroline Gennez te liggen vanuit heel wat afdelingen en vanuit de vakbond die op 4 december een eerste keer in actie kwam tegen de gevolgen van de economische crisis. Onder die druk kwam Gennez die dagen dan ook vrij links uit de hoek in enkele interviews, zoals het interview in Ter Zake op Canvas. Journalist Lieven Verstraete kon enkel constateren: “Als ik u zo hoor, dan hoor ik precies Erik De Bruyn van SP.a Rood”.

De Lange Wapper: waakzaam blijven!

SP.a Rood was een van de drijvende krachten in de campagne tegen de Lange Wapper. Die strijd voerde de linkervleugel zowel binnen als buiten de socialistische partij. Ondanks de schitterende overwinning in het referendum enkele maanden geleden, is het gevaar niet denkbeeldig dat de Antwerpenaars de brug vroeg of laat alsnog krijgen voorgeschoteld. Sommige belangengroepen blijven aansturen op het project van de Lange Wapper. Het nieuwste incident werd naar buiten gebracht door SP.a Rood en vervolgens overgenomen door diverse media.

SP.a Rood verbroedert met Waalse linkerzijde op 27 maart!

Op zaterdag 27 maart organiseert SP.a Rood een bezoek aan Luik in het teken van linkse eenheid. Door het bezoek wil SP.a Rood binnen de arbeidersbeweging pleiten voor een internationalistisch alternatief op de communautaire polarisatie. Het bezoek vindt plaats naar aanleiding van 125 jaar Belgische Werklieden Partij (BWP).

In de namiddag staat er een geleid bezoek aan de staalnijverheid in de omgeving op het programma. Daarna is er een ontmoeting gepland met Waalse militanten uit de vakbond en de partij. Voor dit bezoek zullen er bussen vertrekken vanuit Gent en Antwerpen. Wil je mee? Meer info en inschrijven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tijdschrift Vonk

Vonk 323 layout 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken