Het coalitieakkoord

Punt 2 van dit akkoord kondigt een doorgedreven tewerkstellingsbeleid aan, maar punt 5 voert -begrijpe wie kan- een sanering van het stadspersoneel door. Hiermee wil het stadsbestuur 200 tot 220 miljoen besparen en gaan 130, en volgens sommigen, waaronder OCMW-voorzitter Deblock, tot 250 jobs verloren. In het kiescontract aan de bevolking werd deze personeelssanering netjes verzwegen, wat niets anders is dan kiezersbedrog. Deze ingreep werd evenmin aan een beslissing van het partijbestuur of algemene ledenvergadering onderworpen. De nieuwe politieke cultuur en nieuwe partijdemocratie in de praktijk gebracht.

Begrotingstekort

Het stadsbestuur gaat uit van een begrotingstekort van 643 miljoen. Dat is evenveel als het verlies van de vorige zes jaar, dat bestemd was voor investeringen. Dit bedrag mag niet overschreden worden, zoniet komen er geen subsidies van hogerhand. Deze subsidies zijn voorts gekoppeld aan eigen investeringen. Daarbovenop heeft de stad 220 miljoen nodig om de afgesloten CAO na te komen en 330 miljoen voor het pensioenfonds van het personeel. Die 200 miljoen wil het stadsbestuur verwezenlijken door het afstoten van jobs, de 330 miljoen via een herinvestering van aandelen in stadsbezit. Het bestuur rekent ook op een extraatje via een schuldherschikking.

Cao betaald met jobverlies

De CAO-kosten worden bijgevolg betaald door een perso-neelssanering. Van cynisme gesproken! De blijvers zullen bijgevolg harder en flexibeler moeten werken. De concrete maatregelen zijn o.a.

* een absolute wervingsstop: geen enkele afvloeiing wordt vervangen, met uitzondering van het politie- en brandweerkorps.

* Contractuelen krijgen geen contractverlenging (bv. GECO’s enzovoort).

* De zogenaamde ‘Artikels 60’ (paragraaf 7 van de OCMW-wetgeving) worden niet langer in dienst genomen. Op hetzelfde ogenblik verklaart minster Vande-lanotte die verantwoordelijk is voor sociale integratie dat er op nationaal vlak zoveel mogelijk van die mensen tewerkgesteld moeten worden.Van dubbelzinnigheid gesproken! In Oostende worden ze afgewenteld naar de sociale economie of naar de privé. De socialistische meerderheid past dus slaafs de wetten van de markteconomie naar het voorbeeld van de kapitalistische bazen, die steeds driester te werk gaan.

Privatiseringen

Het nieuwe stadsbestuur heeft een lange lijst van privatiseringen opgesteld. De vissershaven wordt geprivatiseerd en het vast personeel kan indien het dat wenst overstappen naar het nieuwe bedrijf. De jachthaven wordt in concessie gegeven (48 man vast personeel) en de stad wil de loonkost terugwinnen via het Vlaams gewest. De infrastructuur van het waterbedrijf, leidingen en watertorens wordt verkocht. De toerisme-VZW wordt volledig geprivatiseerd. Daarbovenop is er de onrechtstreekse privatisering onder de vorm van uitbesteding van werk waar het personeel verdween: de groendienst, reinigingsdienst enzovoort.

Houding vakbonden

Hoewel de onrust onder het personeel groeit, komt er weinig reactie van de verantwoordelijke vakbond LRB. De verklaring hiervoor ligt wellicht in het feit dat de kopstukken van deze bond te vinden zijn bij brandweer en politie die (voorlopig?) buiten het saneringsplan vallen. Wel kwam er onmiddellijk een heftige reactie los bij de ACOD-afdeling Oostende, waarin alle sectoren vertegenwoordigd zijn. Binnenkort zou er een onderhoud doorgaan met burgemeester Vandecasteele.

Hoe laag kan men vallen?

Burgemeester Vandecasteele en schepenen Miroir en Verleye van de socialistische meerderheid zijn alle drie ex ‘vonkisten’. De twee eerstgenoemden waren zelfs VONK-medewerkers van het eerste uur. Twaalf jaar geleden werden ze alle drie verkozen onder het Vonkvaandel en dankzij de steun van de Vonk onder de slogan ‘De 5 maken de vuist’. Als ambtenaar en ACOD-militant genoot Vandecasteele bovendien de volle vakbondssteun van ACOD ZW en de ACOD-afdeling Oostende. Voor alle duidelijkheid: kersverse schepen Verleye was niet betrokken bij het coalitieakkoord dat binnen beperkte kring (Vandelanotte, Vandecasteele en SP-afdelingsvoorzitter Delanoye) beslist werd. Ook de nieuwe schepenen en gemeenteraadsleden werden hierbuiten gelaten en moesten enkel doorslikken.

Het spreekt vanzelf dat de Vonk-militanten, de linkerzijde van de SP en niet in mindere mate de vakbondsmilitanten niet te spreken zijn over dit vertoon.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken