"Elke beslissing die op het hoogste niveau van de BBTK genomen wordt moet gerespecteerd worden, zoals in de Kerk zijn er parochies, bisdommen en uiteindelijk Mechelen" (Woorden van Remi Swennen, advocaat van Christian Roland (!), gericht aan de Rechtbank op 26 juli en weergegeven in de pers)

Beste Kameraden, Collega’s

Eerste en vooral een emotioneel dankwoord aan de honderden boodschappen van solidariteit en aanmoedigingen die ik tot op vandaag gekregen heb (privé-telefoon, antwoordapparaat SMS/GSM, E.Mail, brieven enz.) Dank in het bijzonder aan allen die weerstand geboden hebben aan de aanhoudende druk om hen te doen aansluiten in het kamp van mijn aanklagers. Ze zijn gelukkig talrijker dan degenen die zich hebben laten intimideren. Het ontbreekt me aan de nodige tijd om aan elkeen individueel te antwoorden maar ik zal het toch proberen …

En ik begrijp dat anderen zich vragen stellen! En nog anderen zijn in vakantie (een “staatsgreep” “putsch” in juli, is dat wel een toeval ?).

Als militant(e) hebt u de brief met “ 7 vragen en antwoorden ” gekregen van Christian Roland, meeondertekend door Cappoen.

U hebt ongetwijfeld ook de pers, radio, TV, gelezen, gehoord en/of gezien... Ten aanzien van tientallen bevestigingen, bedekte toespelingen, roddels, laster, ernstige smaad en verdachtmakingen wordt twijfel gezaaid! Vijf roddels blijven niet hangen maar als het er tien keer meer worden, blijft er altijd wel iets hangen.

In alle eenvoud: mag ik ook antwoorden?

Ik moet me vandaag forceren om over mezelf te spreken; ik heb daar nooit energie in gestoken maar nu ben ik verplicht. Het is met enige weerzin dat ik moet afdalen in het moeras van roddels en laster. Maar ik moet wel, helaas… Het kwelt me over mijn privé-leven te moeten spreken maar… het is nu eenmaal zo…

In om het even welk proces in een democratische, bourgeois of SOMS ZELFS DICTATIORIALE MAATSCHAPPIJ mag de beklaagde tenminste AANWEZIG ZIJN en zelfs ANTWOORDEN op de beschuldigingen. In mijn geval ? Men heeft het me verboden: ik heb me niet mogen “verdedigen” voor de instantie die mijn veroordeling uitgesproken heeft en men heeft mij al bij voorbaat verboden me te verdedigen voor het Uitvoerend Bestuur van de BBTK-BHV, dat de enige instantie is die statutair bevoegd is om mij eventueel uit mijn functies te ontheffen.

1 – (wan)BEHEER: IS DAT HET PROBLEEM?

Wat houdt het beheer van een vakbond in? Van een gewestelijke of van een afdeling? Van een nationale vakbond, van een interprofessionele vakbond? Het is niet het beheer van een onderneming, een firma, een coöperatieve, een VZW maar wel het beheer van een feitelijke vereniging. Een groepering van mannen en vrouwen, komend uit de arbeidswereld, werknemers of werkzoekenden, die wensen te HANDELEN om HET LEVEN VAN ALLEN TE VERBETEREN!

Wat betreft het beheer mag men zeggen dat sinds 1945 het geen anarchie is maar ook geen model! Evenmin een prioriteit! En dat overal in het land. Als oude syndicalist zou ik er hier in het lang en het breed kunnen over spreken. In 1995, 1996 waren er de welbekende gebeurtenissen van de BBTK van Antwerpen. Vanaf dat moment heeft gans het ABVV – BBTK Brussel inbegrepen - beslist strikter te zijn in het beheer.

Ja, er is een belangrijke schuld in de BBTK-BHV. De schuld bestaat al meer dan 20 jaar en kan enkel ongedaan gemaakt worden door het verwerven van meer inkomsten (maken van winsten). De schulden betroffen in 1986 een bedrag van +/- 84 miljoen BEF – toen ik algemeen secretaris benoemd werd van onze afdeling – de schuld is toegenomen tijdens de deficitaire jaren (sociale verkiezingen, belangrijke campagnes enz.) en is afgenomen tijdens de winstgevende jaren. Einde 2000 vermeldden de rekeningen overgemaakt aan het Uitvoerend Bestuur een (historische) schuld van +/- 67 miljoen BEF, waarvan 27 miljoen aan het Federale BBTK; het overblijvende saldo verdeelt zich over RSZ, bedrijfsvoorheffing, leveranciers en schulden bij de banken.

Volhouden dat heden ten dage de nationale vakbondssecretarissen en leden van het Uitvoerend Bestuur niet op de hoogte waren van onze schuldsituatie is de werkelijkheid ontkennen. Zij die beweren van niets te weten of niets gezien te hebben, liegen. Ik heb bij herhaling vragen gesteld (in 1985 aan François Janssens et later aan Christian Roland) naar de oorsprong van deze historische schuld ten aanzien van het FEDERALE BBTK: IK HEB NOOIT EEN ANTWOORD GEKREGEN!

Iedereen kan begrijpen dat de lasten van een afdeling als BBTK-BHV eerst en vooral de structurele kosten betreffen, het personeel (de indexaties, de barema’s, nieuwe aanwervingen van personeel) want de afdeling is geëvolueerd van 10.000 (1970) naar 80.000 leden : hadden we moeten personeel ontslaan, de lonen verminderen ? Geen enkel lid van het Secretariaat zou het hiermee eens geweest zijn. Het zijn vooral deze lasten die het tekort jaar na jaar doen toenemen. Daarbij komt nog dat de juridische kosten exponentieel toegenomen zijn. Duizenden leden sluiten aan zoals men een verzekering afsluit om zich te laten verdedigen want de collectieve actie is soms afwezig. Onze uitbreiding binnen de K.M.O.’s, waar er nog steeds geen vakbondsdelegaties zijn, gaat ook hierover.

Dat is allemaal zo goed mogelijk beheerd geworden, te weten: de schuld afbetalen, afhankelijk van het moment, eerst de RSZ of eerst de leveranciers en vervolgens wat wij aan Nationaal moeten, te betalen. En natuurlijk ook dankzij het werken met banken die ons brugkredieten verstrekten en vertrouwen in ons stelden. Ten aanzien van zij die u proberen ongerust te maken, moet men in herinnering roepen dat het bestaan van een schuld op zich, zelfs van een belangrijke schuld, op geen enkele manier het bewijs is van een slecht beheer, op voorwaarde dat zij kan gegarandeerd worden door te voorziene opbrengsten. Dit is het geval voor de BBTK-BHV, zoals dat ook het geval is voor de talrijke gezonde overheidsbedrijven.

Wat de laster nu betreft:

1. De zogezegd frauduleuze operatie van 1999.

De toenmalige Adjunct Algemeen Secretaris (Claude De Block) heeft een verbrekingsvergoeding gekregen aangegeven aan de RSZ en aan de bedrijfsvoorheffing. Daarenboven kon hij genieten van een belofte betreffende een kapitaal ter hoogte van het pensioen, verrekenbaar vanaf de 1ste maand die zijn 60ste verjaardag opvolgde. Daarnaast is er een lening overeengekomen, voorzien van een normale rentevoet, terug te betalen door aftrek van het beloofde kapitaal, deze laatste verminderd met de sociale en fiscale lasten toe te schrijven aan de begunstigde naar aanleiding van de betaling van het beloofde kapitaal. Deze lening is natuurlijk niet onderhevig aan de RSZ-bijdragen, evenmin aan de bedrijfsvoorheffing. Na consultatie van eminente specialisten in dit complexe domein, werd geen enkele inbreuk gepleegd door de afdeling. Een schrijven van de RSZ begin 2001 bevestigt ten andere dat de aangifte en de opheffing van de sociale bijdragen op dat type van conventie moeten uitgevoerd worden op het moment van de uitvoering van de betaling van de pensioensbelofte.

2. De lening voor de aankoop van mijn wagen

Christian Roland spreekt van mijn wagen met beschuldigingen die min of meer duidelijk zijn. Waarom? Verhalen met chique auto’s, dat is altijd goed om twijfel te zaaien. Bij de BBTK-BHV is er een systeem van leasing dat gebruikt wordt door de meerderheid van secretarissen en permanente kaderleden. Ze kiezen hun wagen…in alle merken van de meest indrukwekkende tot de meest gemiddelde. De leasing kost de BBTK een pak geld.

Enkelen verkiezen al dan niet hun wagen aan te kopen via een lening. Ik heb dat altijd zo gedaan. In 1970 heb ik mijn eerste wagen gekocht, een tweedehands-VW aan 10.000 BEF. Daarna heb ik een nieuwe VW-kever gekocht middels een lening die terugbetaald werd. En vervolgens verschillende jaren later, de VW opgebruikt, had ik een Peugeot 305 die zeer kwetsbaar bleek. Hier ook, lening terugbetaald. En daarna, na het overlijden van mijn moeder deed een financiële erfenis mij een stevige BMW kopen. Dit beantwoordde aan een hartenwens van mijn moeder.

Ik heb deze auto meer dan 12 jaar gebruikt. De roest heeft mij genoodzaakt een nieuwe te kopen. Ik heb ze gebruikt gedurende 5-6 jaar en wilde deze ook 12 jaar in gebruik houden maar hij werd volledig vernield (crash total) op 1 juli 2001 om 5 uur ’s morgens door een auto bestuurd door een dief, enz.

Na – gedurende maanden – allerlei stappen ondernomen te hebben (verzekeringen, bestelling…) bekom ik mijn nieuwe BMW in februari 2002 en – door gebrek aan vrije tijd om een bank te contacteren – onderschrijf ik een voorlopige lening met de BBTK van 1,4 miljoen BEF. Men heeft allusie gemaakt op een lening zonder intresten terwijl een conventie van een lening aan intrestvoet van 5,25 % besloten werd vanaf de ter beschikking stelling van het bedrag en waarvan 1 miljoen BEF voornamelijk terugbetaald werd in juni 2002 op basis van een banklening (papieren te uwer beschikking) en ik maakte mij op om het saldo in juli terug te betalen! Geen enkel mysterie, geen enkele illegaliteit!

Voor Roland: lenen is louche, terugbetalen is louche. Zich niets te verwijten hebben is louche!

3. Aankoop van wijn

Sinds jaren (niet elk jaar!) is er soms aankoop van goede wijnen (enkele tientallen flessen). Deze dienen om voor welbepaalde feesten of als cadeau voor delegaties, voor een vertrek van militant of een collega. Geen enkel mysterie, geen enkele illegaliteit!

4. Het loon van Albert Faust

In een brief schreef C.Roland met een bedekte toespeling dat het salaris van Faust “abnormaal laag” was. Recentelijk werd mijn salaris dus gealigneerd op de barema’s gesuggereerd door de BBTK Nationaal betreffend de algemene secretarissen van afdelingen die de vijftien duizend leden overschrijden. Deze barema’s werden mij gegeven door C. Roland die impliciet suggereerde dat ik er mij op aligneerde!! Deze aanpassing werd EVENEENS bekritiseerd door C.Roland voor de pers en met bedekte toespelingen. Moeten we spreken van de andere salarissen? Moeten we hier in herinnering roepen dat iemand die dicht bij C. Roland et De Vits staat, vrijgesteld secretaris van onze afdeling, dreigt met het indienen van een klacht als we zijn loon publiek bekend maken. Nochtans voorzien de statuten van de BBTK-BHV dat het uitvoerend bestuur erover mag discuteren.

5. Uitgavenbonnen zonder bewijsstuk

Alle uitgaven werden steeds gewettigd bij ons. De voorlopige bonnen worden ten laatste betaald op het moment van de balans en dit was aan de gang (balans 2001) op het moment dat wij dwangmatig “onder voogdij” werden geplaatst (illegaal en antistatutair). Sindsdien weten we niet welke stukken er meegenomen werden naar de BBTK Nationaal en wat bij ons gebleven is! C. Roland heeft ook gesproken van uitgavenbonnen die op vrijdag opgemaakt werden. De bonnen worden geschreven van maandag tot de maandag. Kortom, alle dagen, vrijdag en zelfs het weekend inbegrepen. Er is niets vreemd aan het uitschrijven van uitgavenbonnen op vrijdag. Soms, aan de vooravond van een verlof (het mijne of van andere collega’s) kwam men bij mij om mij te late reçu’s en bonnen ondertekenen. Het gaat immers om een administratieve wervelwind wat geenszins abnormaal is in een zeer actieve afdeling met het bijbehorend hels leven.

6. Mijn brief aan M.A. Verbeure, onze boekhouder.

Zoals iedereen heeft onze boekhouder zijn kwaliteiten en zijn gebreken! Maar niemand kan zijn eerlijkheid in vraag stellen. C. Roland heeft aan de pers een kopie gegeven van een brief waarin Albert Faust Marc-André Verbeure bekritiseert en ondervraagt. Wat bewijst dergelijke brief ? Eén, ik ben geen boekhouder. Twee, Christian Roland spreekt mij over “achterstanden” enz. Maar juist omdat ik me betrokken voelde, heb ik mijn boekhouder aangeschreven: A.] Zoals in elke onderneming, groep, partij enz. kunnen er momenten zijn van zenuwachtigheid en spanning. Behalve op de BBTK Nationaal, vermoed ik? Heeft Christian Roland nooit problemen gehad met een nationaal secretaris of met een bediende? B.] Roland publiceert (en dat is schandalig) deze brief maar publiceert niet het antwoord van Marc-André Verbeure aan Albert Faust. C.] Hij publiceert mijn brief gericht aan M.A.Verbeure maar zegt dat wij documenten hebben doen verdwijnen. WAAROM DAN DEZE BRIEF NIET? Idem voor de reçu’s gepubliceerd in een aantal weekbladen. ALS WIJ DINGEN TE VERBERGEN HADDEN, WAAROM HADDEN WE DAN NIET ALLES VERBORGEN? Dit alles houdt geen steek. D.] Deze brief heeft tenslotte overtuigende en realistische antwoorden gekregen!

Wij kunnen er hen die ons over dit onderwerp aanschreven van in kennis stellen (bijvoorbeeld zekere achterstanden van de betalingen voor de detachering van M. LIBOUTON werden snel terugbetaald).

7. Inbraak op het Rouppeplein tijdens de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 juli.

Hier ook heeft Roland ten aanzien van de pers laten verstaan dat…DAT WAT? Dat het misschien wel ging over door ons opgezet spel om documenten te doen verdwijnen! Maar (gelukkig!) zijn de dieven de cafetaria (gelijkvloers) binnengedrongen, de dienst werkloosheid (1ste verdiep), de CMB (2de verdiep). Waar ze opgeschrikt werden door het alarm en zijn ze vervolgens niet meer tot bij de BBTK geraakt op de 3de, 4de en 7de verdieping! Oef! Maar tja, enkele regels in de pers dat helpt steeds om de twijfel, geruchten en roddel te verspreiden. Opnieuw lanceert "De Standaard " enkele dagen geleden dit gerucht!

8. De werken aan het gebouw aan het Rouppeplein.

Wat betreft de dure werken aan het Rouppeplein in 2000; deze werden beslist en geëngageerd in de herfst 1999 door de vzw Syndicale Huis-Maison Syndicale, eigenaar van het gebouw (waarvan wij deelgenoot zijn met syndicalisten van een andere ABVV centrale). Het P.V. van de statutaire vergadering geldt als bewijs en een feitelijke vereniging, zelfs al is ze federaal, mag zich niet bemoeien met het beheer van een vzw waar zij geen deel vanuit maakt. Wij hebben dat gebouw nodig tengevolge van het feit dat de afdeling steeds maar groter wordt. Hadden we anders elders burelen moeten huren wat duurder zou uitkomen.

Niet meer wetend van welk hout pijlen maken, maakt C. Roland allusie, om mij verdacht te maken, op het feit dat deze kostelijke werken zouden geëngageerd zijn in weerwil van een engagement 15 dagen eerder genomen. In werkelijkheid waren al deze contracten al meerdere weken getekend en het zou onbetaalbaar zijn ze nu eenduidig op te zeggen. Het engagement waarop Christian Roland allusie gemaakt heeft betrof enkel en alleen het feit geen bijkomende werken aan te gaan. Wij hebben ons daaraan gehouden (bv: door het stopzetten van de werken in Vilvoorde).

9. Men verwijt ons een beroep te doen op het gerecht, op de advocaten enz.

Ik heb herhaaldelijk gevraagd om alles onder ons op te lossen en in het Uitvoerend Bestuur van B.H.V. Wie heeft ons die voogdij opgelegd? Wie heeft vanaf maandag 8 juli contact genomen met de pers? En heeft alles publiek gemaakt… Wie heeft als eerste STRAFRECHTERLIJK klacht neergelegd? En WIE verwijt ons vervolgens dat we reageren? Wat kunnen wij anders doen dan ons verdedigen?

Dit spijt mij ten zeerste. Wat betreft de keuze van de aangestelde beheerder, het betreft hier een beslissing van de Rechtbank waar ik niets mee te maken heb!

10. Bizar, bizar, hoor ik u zeggen : bizar? Dit woord komt telkens terug als argument.

Wat betreft de zogenaamde “bizarre” zaken in de kasuitgaven in 2001 ter hoogte van 4,7 miljoen BEF, is het toch belangrijk de alledaagse syndicale werkelijkheid in herinnering te roepen, een werkelijkheid die sterk verschilt van de federale werkelijkheid. Alle militanten van de afdeling hebben op de een of andere dag een onmiddellijke nood gehad aan “voorschotten” op hun kosten voor rekening van de afdeling en hebben een voorschot in baar geld gevraagd met ondertekening, hetzij door de vrijgestelde secretaris, hetzij – wat meestal het geval was – medegetekend door mijzelf, Albert Faust, als het voorgeschoten bedrag de 5000 BEF overschreed.

Tijdens het afsluiten van de rekeningen in mei-juni-juli van elk jaar, eist de boekhouding de ontbrekende stukken teneinde de balans te maken. In het algemeen, in 99,99% van de gevallen zijn de bewijsstukken bezorgd en zijn de rekeningen afgesloten. Wanneer deze afgesloten zijn door de goedkeuring van de financiële controlecommissie (van BBTK-BHV) dan zijn alle bewijzen binnen bij de boekhouding in tegenstelling tot wat C. Roland beweert? Sinds juni 2002, maakte elke uitgave in principe het voorwerp uit van een factuur of van bewijsstukken (kasticket, BTW-bon, honorariumnota enz.).

2. Chronologie van de recente feiten !

Om te komen tot de meest recente gebeurtenissen.

Wij hebben de tweede sessie van onze Statutair Congres van BBTK-BHV gehouden op 6 en 7 mei 2002. De eerste sessie ging door in de herfst 2001. Na de interventies van drie of vier collega’s delegees betreffende de financiële situatie en na het rapport voorgesteld door M.A. Verbeure, financieel verantwoordelijke, werden “twee opendeurdagen” aangekondigd, voor allen en op 23 en 24 mei. Elke militant kon toegang krijgen tot onze boekhouding, alles onderzoeken en alle mogelijke vragen stellen. Dit gold ook voor een aantal vrijgestelde secretarissen die nu de indruk geven bewust in de onwetendheid gehouden te zijn. Dit initiatief van een “open boekhouding” is uitzonderlijk sterk bekritiseerd geweest – in vergaderingen en brieven – door M. Nollet (voorzitter ABVV nationaal) en door C. Roland (voorzitter BBTK nationaal). Waarom? Wij hebben nochtans NIETS TE VERBERGEN aan onze militanten! Vervolgens hebben we het nationaal ABVV-congres gehad op 31 mei en 1 juni alwaar de “ultra-democratische verkiezing” van Mia De Vits, zich afgespeeld heeft met haar zeer duidelijke toespraken wat betreft de toekomst en enkele (getrukeerde) debatten betreffende de resultaten van het proces van de collega’s van Clabecq.

De avond van dit congres heeft, zoals meerdere collega’s het ons vermeld hebben – een vrijgesteld secretaris van de BBTK-BHV al “de toekomstige onder voogdij plaatsing van BBTK-BHV gedurende één jaar en zijn nominatie vervolgens als nieuwe algemeen secretaris” aangekondigd. Wij waren daar – jammer genoeg – niet van op de hoogte.

Een weinig later was er een offensief van BBTK nationaal: vergadering van het federaal secretariaat en van het secretariaat van BBTK-BHV met steeds sterker wordende controles van onze boekhouding. Marc-André Verbeure en ik hebben op naïeve wijze meegewerkt aan deze “versterkte” controle van de BBTK nationaal. Wij hebben NIETS te verbergen, een soms natuurlijke wanorde of achterstanden in betalingen inbegrepen!

Zoals elk jaar hebben wij een vergadering van het uitvoerend bestuur samengeroepen voor donderdag 13 juni met als agendapunten: Balans van de congressen van BBTK en ABVV en Financiële situatie van de BBTK. (Zie de uitnodiging!) In juni hadden wij een eerste rapport. Begin september: onderzoek door de financiële controlecommissie (van BBTK-BHV) en vervolgens onderzoek door het uitvoerend bestuur. Dit was allemaal vermeld in de uitnodiging. Een aantal collega’s van het secretariaat hebben mij met aandrang gevraagd deze vergadering uit te stellen tot september omdat ze niet over de financiële situatie wilden spreken!!! Ik heb dit – helaas – aanvaard en ik heb achteraf gezien heel veel spijt van die beslissing!!!

Maar de nieuwe leiding van het ABVV besloot zich onmiddellijk toe te leggen op de “problemen” en dit vanaf haar verkiezing. De vraag was eenvoudig: “hoe kunnen we de leiding van BBTK-BHV liquideren?” Ze hebben een geniaal idee gehad, maar wel volledig tegengesteld aan de statuten van het nationaal ABVV, BBTK nationaal en van de BBTK-BHV: BBTK-BHV onder federale voogdij plaatsen! Hiervoor moest een voorwendsel gevonden worden. BBTK federaal brengt dan enkele vertragingen van betalingen aan de RSZ en de bedrijfsvoorheffing te berde om het beheer en de boekhouding van BBTK-BHV te bekritiseren.

Eenmaal het voorwendsel gevonden, roepen Mia De Vits et C. ROLAND dringend een vergadering bijeen van de COFI (COmmissie FInanciën van ABVV nationaal) die gehouden werd op 2 juli 2002. Slechts 2 punten op de agenda: BBTK van Brussel-Halle-Vilvoorde en ABVV Brussel. Natuurlijk werden A. FAUST noch M.A. VERBEURE uitgenodigd om uitleg te geven!

Tijdens deze vergadering hoort de COFI, die nooit de rekeningen van de BBTK-BHV voor de werkingsjaren 2001 en 2002 onderzocht heeft, de rapporten van Mia De VITS et C. ROLAND; vervolgens wordt aan de COFI gevraagd:

- Vast te stellen dat er ernstige fouten en ongeregeldheden zijn in de boekhouding van de BBTK-BHV (terwijl ze de rekeningen niet gehad heeft)

- Vast te stellen dat er geen controle mogelijk zou zijn van de inkomsten en de uitgaven omwille van een zogezegde afwezigheid van de boekhouding en de uitgavenbewijzen (terwijl noch de boekhouding noch de uitgavenbewijzen onderzocht werden)

- De onder voogdij plaatsing te vragen van de BBTK-BHV (terwijl zij geen enkele bevoegdheid heeft om een dergelijke maatregel te nemen die daarenboven tegenstrijdig is met de statuten).

- De definitieve verwijdering uit de organisatie te vragen van A. FAUST, de algemeen Secretaris en van M.A. VERBEURE, de schatbewaarder, verwantwoordelijk voor de boekhouding.

De COFI voert uit.

Daarop roept C. Roland dringend een “nationaal (federaal) comité van de BBTK” bijeen voor maandag 8 juli en hij ontmoet mij persoonlijk op 3 juli! Hij stelt mij een mooie verbrekingsvergoeding voor (“na de onder voogdij plaatsing” zal dat moeilijker zijn, zegt hij), dit terwijl hij mijn werkgever niet is. Ter herinnering : sinds 1970 is de werkgever van A.Faust…de BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde, zijn uitvoerend bestuur, zijn congres (zie statuten). Ik weiger dit en schrijf hem een brief (5 juli) laat hem bezorgen “door koerier”:

Hierin stel ik: “Ik ben a-priori tegen niets gekant op voorwaarde dat de beslissingen genomen worden daar waar ze moeten genomen worden en op volledig democratische wijze. Wat betreft de voogdij en de ontslag(en)… is het vanzelfsprekend enkel wettelijk en statutair wanneer het UITVOEREND BESTUUR van de BBTK BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE deze beslissing neemt (samengeroepen voor de 5de september 2002) en haar verantwoordelijkheden neemt.Deze instantie is onze werkgever en wij hebben het democratisch recht ons uit te drukken. (…)Ik begrijp niet waarom sommigen een gigantische antidemocratische putch wensen te plegen tijdens deze zomer! In een organisatie kan alles kalm opgelost worden.” (uittreksels).

Maar in plaats van op deze vraag in te gaan, kiest men met volle kracht voor de optie van “ STAATSGREEP IN DE ZOMER ”, net zoals sommige patroons dat ook in deze periode verkiezen. Maandag de 8ste juli: er wordt een Federaal Comité van de BBTK gehouden met als enige agendapunt: de onder voogdij plaatsing van de BBTK-BHV, maar er is geen sprake van ontslagen. (Een klein significant detail: om 9.55 uur heeft "iemand" naar PROXIMUS (GSM) getelefoneerd om de GSM’s te blokkeren van M.A. Verbeure, A. Faust, E. Mommens en twee andere collega’s. Deze persoon (een moedige anonieme beller) heeft verklaard dat “deze GSM’s gestolen geweest zijn!” De GSM’s waren dus geblokkeerd gedurende verschillende uren!)

Na een minimum aan discussie is de (antistatutair) beslissing genomen de sectie onder voogdij te plaatsen. De beslissing genomen in het Federaal Comité geniet de steun van de Vlaamse aanwezige afdelingen en van twee Waalse afdelingen (Luik, Verviers). Bergen en La Louvière stemmen tegen. De anderen: afwezig want met vakantie. Brussel-Halle-Vilvoorde stemt tegen. Wat dit allemaal in aantal stemmen betekent, heeft niemand geïnteresseerd. Ik heb sindsdien een aantal telefoontjes gekregen van verschillende afdelingen die afwezig waren door de vakantie en het spijtig vinden.

Dezelfde dag: het Federaal secretariaat (niet helemaal voltallig) alsook enkele handlangers van een secretaris van B.H.V. komen spoedig aan in onze lokalen aan het Rouppeplein om het personeel te verzamelen, de sloten te veranderen enzovoort. Dezelfde dag: C. Roland permitteert het zich A.Faust te ontslaan (wegens “zware fout”), M.A.Verbeure wordt teruggestuurd naar de N.M.B.S. en E.Mommens met onderhandeling van de vooropzeg als hij een brief schrijft — onder druk en met opsluiting – waarin hij A.Faust et M.A.Verbeure in een slecht daglicht plaatst. Vervolgens wordt Edouard Mommens opgesloten en onder bedreiging, gericht naar hem en zijn echtgenote, wordt hij verplicht een brief over te schrijven waarin Faust van de ergste misdaden beschuldigd wordt; deze brief is van de hand van Thierry Nollet. E. Mommens heeft ten andere sindsdien klacht neergelegd. Het gaat hier om methodes die door onze delegees in de verschillende bedrijven aan de kaak gesteld worden. De BBTK nationaal verspreidt een perscommuniqué waarin de leiding van BBTK BHV aan de kaak gesteld wordt.

Geconfronteerd met deze antidemocratische werkwijze en tegengesteld aan al wat voorzien is in de statuten van het ABVV, van BBTK federaal en van BBTK BHV, vraagt A. Faust aan de Voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Brussel de willekeurige ontslagmaatregel op te heffen, uitgesproken door iemand die juridisch gezien niet zijn werkgever is. De Voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Brussel stelt A. FAUST in het gelijk en heft het ontslag op. De beschikking wordt publiek maakt vrijdag 13 juli om 16 uur. De avond zelf roept C. ROLAND, met de hulp van het ABVV, een persconferentie bijeen.

Vaststellend dat zijn krachttoer juridisch geen steek houdt, probeert C. Roland vervolgens A. Faust “politiek” neer te halen door publiekelijk zijn eer, zijn waardigheid en zijn rechtschapenheid aan te vallen. Hij begint dan een campagne van laster en smaad via de pers, zonder enig scrupule, de ergste beschuldigingen van insinuaties gebaseerd op onjuiste feiten. Deze beschuldigingen zijn leugenachtig! A. Faust heeft strafrechterlijk klacht neergelegd met burgerlijke partijstelling tegen C. Roland voor lasterlijke beschuldiging. De pers bij deze affaire betrekken om achteraf ten aanzien van de publieke opinie volledig illegale en antidemocratische genomen beslissingen te rechtvaardigen, niet enkel ten aanzien van A. FAUST, M.A. VERBEURE en E. MOMMENS maar ook ten aanzien van de BBTK-BHV. Dit is onaanvaardbaar.

Geconfronteerd met de gestelde daden door C. Roland, startten A. Faust en 27 leden van het Uitvoerend Bestuur van de BBTK van BHV onmiddellijk een procedure in kortgeding voor de Rechtbank van eerste aanleg om de voogdij te doen opheffen. De Voorzitter van de Rechtbank heeft na analyse van de statuten van het ABVV, het federale BBTK en de BBTK-BHV geoordeeld dat de voogdij tegengesteld is aan de statuten, dat ze dus willekeurig is en dat er dus redenen zijn om ze op te heffen. Het is toch belangrijk om hier in herinnering te roepen dat het al de derde rechter is die zich uitspreekt tegen de inmenging van het federaal BBTK in de zaken van een gewestelijke afdeling.

In de mate dat de voogdij opgeheven was en A. Faust zijn functies niet meer kon uitoefenen vermits het ontslag tijdelijk opgeschort werd door de arbeidsrechtbank, was het normaal dat een voorlopige beheerder zou aangesteld worden om het dagelijkse beheer te verzekeren en het personeel uit te betalen. Tezelfdertijd worden documenten meegenomen en vervolgens zegt men dat “sommige documenten zoek zijn” in plaats van bijvoorbeeld het onderzoek te doen in aanwezigheid van Marc André Verbeure; Edouard Mommens (Administratief en Personeelsdirecteur) en A.Faust. Tegelijkertijd mogen Marc André Verbeure en Albert Faust geen voet meer zetten op het Rouppeplein!

Wij kunnen een overvloed van dergelijke absurde en wrede details geven. En sinds 8 juli tot op vandaag heb ik de grootste hoeveelheid leugens en laster gehoord van heel mijn leven! Terwijl ik deze tekst aan het schrijven ben, voegt Mia de Vits er nog een aan toe: het moedwillig doen verdwijnen van de zegels, wat archi-fout is!

WAAROM HEEFT MEN GEEN OPEN EN CONTRADICTORISCH DEBAT AANVAARD VOOR DE MILITANTEN BINNEN ONZE BEWEGING ?

3 - Betreffende de structuren van het ABVV, de financiële situatie enz. Antwoord van Marc-André Verbeure, financieel verantwoordelijke van de BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde.

Onze jurist stelt dat: “INZAKE DE CONTEXT :

A. BBTK van BHV

Gezien BBTK van BHV een onafhankelijke organisatie is;

Dat zij een feitelijke vereniging is die zo’n 80.000 leden verenigt, bedienden, technici en kaders van de regio BHV ;

Dat deze feitelijke vereniging geen rechtspersoonlijkheid heeft ;

Dat zij georganiseerd is op contractuele basis door haar statuten ;

Dat volgens de statuten van BBTK van BHV, de instanties de volgende zijn :

- Het Congres is de soevereine instantie ;

- Het Uitvoerende Bestuur is in het algemeen belast met de administratie en het beheer;

- Het Uitvoerend Bureau is in het algemeen belast met de administratie en het beheer;

- De Algemeen Secretaris, verkozen door het congres, belast is met het dagelijks beheer, alsook de voorbereiding en het samenroepen van het Uitvoerend Bestuur ;

- De vrijgestelde Secretarissen, verkozen door het Congres, staan in voor de verantwoordelijkheid van de permanente activiteit van de afdeling(en) die hen toevertrouwd zijn ;

- De adjunct-secretarissen staan de vrijgestelde secretarissen bij;

- De Controlecommissie, samengesteld uit drie leden aangeduid door het Congres, is belast met het inspecteren en controleren van de goede gang van zaken op financieel en administratief vlak;

Gezien BBTK-BHV, terzelfder titel als de andere 26 gewestelijken, lid is van het federaal BBTK ;

Dat dit lidmaatschap niet met zich meebrengt dat het federaal BBTK, dat een andere organisatie is, zich kan moeien met het functioneren van de organen die de BBTK van BHV zelf vrij gekozen heeft op democratische wijze ;

B. Het federaal BBTK

Gezien dat het federaal BBTK eveneens een feitelijke vereniging is georganiseerd op contractuele basis door statuten ;

Dat het federaal BBTK voorgezeten wordt door Christian Roland ;

Dat zijn statutaire instanties voornamelijk zijn : Het congres ; Het Uitvoerend Bestuur dat het federaal BBTK administreert en beheert ; Het federaal Comité ; Het Secretariaat

Dat het federaal BBTK zelf lid is van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) ;

C. Het Federaal ABVV en de COFI

Gezien het Federaal ABVV een van de drie nationale syndicale organisaties is vertegenwoordigd binnen de Centrale Raad voor de Economie en de Nationale Arbeidsraad ;

Dat het ABVV eveneens een feitelijke vereniging is georganiseerd op contractuele basis door statuten ;

Dat de instanties van het ABVV zijn : Het Congres ; het Comité; het Bureau; het Secretariaat

Dat de bevoegdheden van het Bureau van het federaal ABVV onder meer betreffen de algemene directie van het ABVV en de uitvoering van beslissingen van het Congres en het federaal Comité ;

Dat, conform artikel 44, § 1ste, de statuten van het federaal ABVV, er binnen het bureau een financiële commissie (de COFI) gecreëerd is; dat het gaat om een soort “ Rekenhof ” intern in het Bureau van het federaal ABVV wier missies en competentie uitvoeriger uitgelegd worden hierna ;

34. Gezien dat de COFI gecreëerd werd binnen het bureau van het federaal ABVV ;

A. Juridisch toepasbare principes

35.-Gezien dat de missies en de competentie van de COFI georganiseerd zijn door het artikel 44 §2 van de statuten van het federaal ABVV; Dat de indeling van deze statuten zich verdeelt over twee secties als volgt geredigeerd:

A. De financiële Commissie is bevoegd voor de bewaking en de controle: - van de statutaire verplichtingen van de lidorganisaties en van de interprofessionele structuren ; - van het beheer van de fondsen en de interprofessionele structuren ; - van de administratieve werking van de interprofessionele structuren ;

B. De financiële Commissie is eveneens bevoegd voor : - de controle en de evaluatie van de werking van de federale werkloosheidskas.

Op vraag van de Raad Van Beheer van de Federale Werkloosheidskas kan zij de gewestelijke werkloosheidskassen onder federale begeleiding plaatsen en alle mogelijke maatregelen nemen.

De beslissingen van de financiële Commissie zijn dwingend en kunnen enkel het voorwerp uitmaken van beroep voor het federaal Bureau. (Aldus gewijzigd en geratificeerd door het statutair Congres van 11,12 et 13 december 1997).

36. Gezien dat, betreffende de "lidorganisaties" zoals BBTK-BHV dat geen interprofessionele structuur is, de sectie A van artikel 44, §2, hierboven geciteerd, de bevoegdheid aan de COFI geeft de statutaire verplichten van de vermelde organisaties te bewaken; dat de COFI dus de verklaringen van de lidorganisaties moet controleren voor wat betreft de ontvangsten van de bijdragen van hun leden en de betaling van het deel voor het federaal ABVV en het betreffende ABVV gewest ;

Dat wat betreft de lidorganisaties, de COFI geen enkele andere macht heeft ; Dat zij handelt op instructie van en voor de rekening van het federaal Bureau van het ABVV waarvan zij een emanatie is ;

37. Gezien sectie B van het artikel 44, §2 der ABVV statuten enkel betrekking heeft op de controle van de federale werkloosheidskas ;

Dat teneinde de controle te verzekeren over het gebruik van de openbare gelden, de COFI door de statuten de specifieke beslissingsmacht heeft gewestelijke werkloosheidskassen onder federale begeleiding te plaatsen, op vraag van de raad van beheer van de betreffende gewestelijke werkloosheidskas ;

Dat de statuten erin voorzien misbruiken te vermijden in de beslissingen van de COFI betreffende deze dwingende aangelegenheden, o.m. via mogelijkheid in beroep te gaan voor het Bureau van het federaal ABVV ;

B. Toepassing

38.- Gezien niet in vraag gesteld wordt dat de BBTK van Brussel-Halle-Vilvoorde een “ lidorganisatie ” is en geen “ interprofessionele structuur ” ;

Dat de bevoegdheid van de COFI in haar tussenkomst jegens BBTK BHV dus beperkt blijft tot wat gestipuleerd wordt in artikel 44, §2-A van de statuten van het federaal ABVV ;

Dat de COFI enkel een controlerende bevoegdheid heeft inzake de financiële bewegingen tussen de BBTK van Brussel-Halle-Vilvoorde en de rest van het ABVV;

Dat de COFI op generlei wijze meer bevoegd is dan om het even welke andere instantie van het Federaal ABVV of het Federaal BBTK om een voogdij uit te vaardigen voor de sectie BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde als autonome en onafhankelijke organisatie is… ” (…)

Marc-André Verbeure voegt hier aan toe:

“De COFI heeft niet meer dan een andere instantie van het federaal of gewestelijk ABVV of nog van het federaal BBTK de macht deze of gene wijze van boekhouding aan te bevelen, aangezien er dienaangaande niets voorzien is in de statuten of de algemene boekhoudingsnormen toepasbaar op alle syndicale instanties ; omdat elke afdeling een autonome en onafhankelijke organisatie is.”

Desondanks heeft sinds 1998 BBTK van Brussel-Halle-Vilvoorde de bekommernis van transparantie en worden alle elementen die een controle van de bijdragen en lonen van het personeel toestaan, gecommuniceerd aan het federaal BBTK of aan de COFI – federaal ABVV, dit tijdens elke controle.

De belangrijkste betwisting jegens ons betrof de wijze van neerschrijven van de transacties. Deze is inderdaad gearticuleerd en opgevolgd in drie onderscheiden luiken, deze zijn:

- een sociaal luik, dat alle sociale en fiscale verplichtingen voor het personeel omvat.

- een syndicaal luik, bevattend de ontvangsten van de syndicale bijdragen en de toewijzing van deze aan de verschillende begunstigde instanties.

- een luik beheer leveranciers en schuldeisers, met respect voor de BTW-verplichtingen van de uiteindelijke gebruiker.

Een dergelijk boekhoudkundig beheer, weliswaar atypisch in vergelijking met wat voorzien is voor ondernemingen of VZW’s, heeft niets ongeoorloofds of ondoorschijnend. Sinds 1998 werd er geen enkele norm of reglement van boekhoudkundig beheer gecommuniceerd door het federaal BBTK of door de COFI – federaal ABVV aan de afdeling BBTK van BHV dit om de eenvoudige reden dat er geen bestaat. Dit alles maakt natuurlijk een steriele briefwisseling des te makkelijker, beschuldigend voor de enen, vrijpleitend voor de anderen.

Het komt er inderdaad op neer dat de auditdienst diverse controles uitgevoerd heeft maar hierop weigerde een attest van goed beheer te geven voor de aspecten waarover de audit bevoegd is, nl. de ontvangsten van de bijdragen en verdeling ervan tussen de afdeling en nationaal. Dit onder het voorwendsel dat andere aspecten nog moesten onderzocht worden, hoewel volledig buiten haar bevoegdheidsveld. Het enige dat telde was de appreciatie van absolute controlemacht van bovenaf.

Het verantwoorden van de kasbetalingen of via ander betalingsmiddelen heeft niets te maken heeft met het innen van delen der ledenbijdragen en behoort niet tot de bevoegdheid van de COFI (cf. de beperkte onderzoeksmacht voozien in artikel 44 van de statuten van het federaal ABVV) . De federale auditdienst is haar boekje te buiten gegaan en heeft haar expliciet geschreven en statutaire instructies niet gerespecteerd!

Wat betreft het ontslag van Albert FAUST, eenzijdig beslist door Christian ROLAND, inbreuk plegend op de statuten van het federaal ABVV, het federaal BBTK en BBTK van BHV, is het belangrijk te preciseren dat het Uitvoerend Bestuur van het federaal BBTK geen kennis genomen heeft van deze intentie op 8 juli 2002. Deze intentie was zelfs niet ingeschreven in de dagorde! Daarenboven, een dergelijke beslissing kan niet het werk zijn van het autoritair gedrag van een persoon die geen enkel respect heeft voor de democratische principes die ons leiden en deze extreme handeling kwalificeert hem als onwaardig voor de titel van “nationaal voorzitter” en hij is zijn toevertrouwde opdracht ruim te buiten gegaan.

4 – POLITIEK STRIJD BINNEN DE VAKBOND: ja of nee?

Wij zijn allen bereid te erkennen dat het financieel beheer van de BBTK BHV verbeterbaar was en is. Maar, zoals we menen te hebben aangetoond, de massa van absurde en soms komische beschuldigingen die jegens ons geuit werden, hebben niets te maken met de werkelijke situatie. Dit alles rechtvaardigt geenszins de uitzonderlijke procedure tegen ons rechtvaardigde, met het risico een onberekenbare schade te berokkenen aan het Brussels syndicalisme. We moeten de oorzaak van dit offensief zonder voorgaande dus elders zoeken. Wat is de ware oorsprong van de huidige problemen?

Het gaat hier zeker om de meningsverschillen binnen het ABVV. Het is niet abnormaal dat er meningsverschillen bestaan tussen syndicalisten, MAAR een vakbond moet een “eenheid in de verscheidenheid” kennen, waar elkeen zich vrij uitdrukt en zich respecteert! Maar voor sommige geesten is dat niet mogelijk, er moet een dictatuur van het “eenheidsdenken” zijn. De laatste jaren hebben wij enkele stevige principiële meningsverschillen gehad met het federaal ABVV en helaas ook met de het federaal BBTK. Waarom willen Christian Roland en anderen dit ontkennen?

Slechts enkele herinneringen :

1- Twee jaar geleden heeft de BBTK BHV een brede campagne gevoerd voor de bescherming van de vakbondsdelegees. Wij waren geïrriteerd omdat sinds meer dan twintig jaar het patronaat vakbondsdelegees ontslaat voor zgn. zware fout, waarna we naar de rechtbank gaan en als we winnen…krijgt de ontslagen persoon een vergoeding MAAR WORDT IN GEEN GEVAL OPNIEUW GEINTEGREERD! Om hier tegen te protesteren hebben wij met zo’n 650 militanten vreedzaam de burelen van het VBO bezet, een beetje later de burelen van het FEDIS (de patronale federatie voor handel), de middenklasse-verenigingen nabij Namen en een bezoek brachten aan het Ministerie van de Arbeid. Van in den beginne heeft ons dat zeer sterke kritieken opgeleverd van de nationale ABVV-voorzitter Michel NOLLET (zie de procesverbalen van de vergaderingen van het nationaal bureau) en verwijten van Christian Roland (zie brieven). Vervolgens, ten aanzien van ons gerechtvaardigd aandringen hebben ze ons beloofd alles op te lossen via de nationale paritaire comité’s! Twee of drie jaar later IS ER GEEN ENKELE VOORUITGANG GEBOEKT! We zullen opnieuw moeten actie voeren!

2- Clabecq: iedereen weet dat de BBTK-BHV voorbeeldig geweest is op het vlak van de solidariteit. Moeten we onze campagne “De solidariteit eerst! ” opnieuw in herinnering brengen en opnieuw uitleggen? Alle opinies respecterend (en er zijn debatten geweest over de strategie) betreffende deze kwestie hebben wij – ondanks alle moeilijkheden en kritieken van ABVV nationaal – een EENMAKENDE ROL gepeeld! JUIST OF NIET? Wij hebben gemobiliseerd op basis van het principe dat de militanten die strijd geleverd hebben in het kader van hun vakbondsmandaten geen proces mochten ervaren.

3- Aanwezigheid van de PVDA in onze rangen: Ook hier hebben wij, na enkele provocaties en kritieken (ABVV nationaal in het bijzonder !) in de pers zeggend dat wij “ geïnfiltreerd ” en “ gedomineerd ” waren, een interessant buitengewoon congres gehouden van de SAMENWERKING EN EENMAKING! Onze TOTALE onafhankelijkheid ten aanzien van ALLE partijen en ons respect voor alle meningen werden er herbevestigd. Wij hebben verklaard een “vrije, onafhankelijke en links verankerde BBTK te zijn”. Sommigen brengen vandaag opnieuw schaamteloze leugens uit. Het is onbegrijpelijk! Maar diezelfde collega’s zouden de zware druk die toen in brieven en maatregelen door de nationale verantwoordelijken van ABVV én BBTK eens moeten herlezen!

4. Verdedigen van het stakingsrecht: Dit jaar heeft het nationaal ABVV zich bereid verklaard het stakingsrecht te codificeren en te beperken volgens Angelsaksische model. Elkeen kan zich terzake de houding van BBTk-BHV en onze reacties herinneren. We kunnen er in detail op terugkomen en u de verklaringen op de radio bezorgen van sommige nationale ABVV-verantwoordelijken (o.m. tegen spontane stakingen en solidariteitsstakingpiketten). BBTK-BHV heeft geen geheim gemaakt van haar oppositie tegen deze evolutie die tot doel heeft te syndicale beweging te ontwapenen, door de spontane stakingen en solidariteitsstakingpiketten te criminaliseren!

5. Gewestelijke CAO’s: Wij menen dat gewestelijke CAO’s het einde betekenen van de nationale eenheid van de vakbond. Iedereen zou zich de voorbeeldige en eenmakende houding moeten herinneren van BBTK-BHV! Zijn Mia De Vits en Christian Roland dat vergeten of zijn ze voorstander van gewestelijke opsplitsing? Wij hebben steeds een stelling verdedigd van eenheid van werkers in België, Europa en de wereld eerder dan de opkomende separatismes en verdeeldheid te aanvaarden. In dit kader hebben wij ons geëngageerd in concrete conflicten van internationale solidariteit (Food Lion- Delhaize-le-Lion).

6. Syndicale democratie: En misschien hebben wij ook een daad van majesteitsschennis gesteld door kritiek uit te oefenen op de wijze waarop Mia DE VITS “verkozen” werd. Dit is inderdaad onvergeeflijk.

Neen, ik ben niet de enige linkse jongen in Brussel. Gelukkig. Maar men moet zich herinneren dat iedereen die in Brussel een steuntje in de rug nodig had voor rechtvaardige projecten (immigratie, mensen zonder papieren, democratische rechten in Marokko, Noord-Zuid relaties, diverse publicaties) bij mij terechtkwam en wist dat hij steun en een gewillig oor zou vinden. Dit werd mij verweten want ik week zogezegd af van het strikte syndicale doel. Gelukkig hebben we een traditie van steun aan een bredere strijd of ten voordele van andere sociale bewegingen kunnen handhaven. Deze traditie heeft steeds de kracht van de arbeidersbeweging versterkt; als beweging die zich inzet voor een rechtvaardigere en meer gelijke samenleving. Deze rol gaat verder dan het dienstensyndicalisme tot dewelke sommigen de vakbond willen beperken. Al deze stellingnames wijzen op een andere manier van syndicaal handelen en deze manier wordt ons verweten, ja. Maar op dit “verwijt” zijn we fier. Het verwondert dus niemand dat sinds enige tijd de verhoudingen meer en meer gespannen waren en nu uiteindelijk uitmonden in een krachtmeting die als doel heeft mij te liquideren.

In feite is de echte inzet een keuze tussen een INTEGRATIESYNDICALISME en een CONTESTEREND SYNDICALISME. Het is een keuze die zich stelt voor het geheel van de Europese syndicale beweging!

Vandaag ontkent Christian Roland dat er een politiek probleem is! Op dat vlak is Mia De Vits tenminste openhartiger geweest. Zij heeft dat allemaal aangekondigd tijdens het nationaal ABVV congres van 31 mei en 1 juni! Zie de tekst van haar toespraak! Dit komt neer op “Het politiek normaliseren”, of plat walsen van het ABVV. Daarom moeten eerst Albert Faust en zijn getrouwen geliquideerd worden en vervolgens het ABVV Brussel neutraliseren ! Toeval? Dergelijke doelstelling kan niet openlijk nagestreefd worden maar moest verhuld worden in het opleggen van een voogdij opleggen onder een voorwendsel en eenmaal dit gevonden was; eenmaal BBTK-BHV onder controle, kan het ook onthoofd worden. Dit alles in weerwil van DE DEMOCRATIE EN VAN UW RECHTEN ALS VAKBONDSMILITANTEN!

Leugenaars of naïevelingen zullen zeggen: “maar neen, het gaat om de wil een magnifiek, voorbeeldig beheer te hebben.”

We kunnen nog bladzijden volschrijven…Maar een direct contact is doeltreffender.ELKE MILITANT KAN EEN AFSPRAAK MAKEN MET MIJ EN BIJ MIJ THUIS KOMEN!

DE KAMERADEN KUNNEN SCHRIJVEN: Albert FAUST, Général Dumonceaulaan 37, 119O Brussel, of E-MAIL: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

DE TOEKOMST??? We zullen wel zien maar voor mij gaat het erom te militeren tot de laatste seconde van mijn leven. 32 JAAR als vrijgestelde, 42 jaar als militant…

TOT ZEER BINNENKORT,

BBTK, DAT ZIJN JULLIE! Ik houd er nogmaals aan de honderden collega’s te bedanken die mij hun solidariteit betuigd hebben alsook de collega’s van het Uitvoerend Bestuur die samen met mij klacht neergelegd hebben bij de rechtbank. Dank voor deze broederlijke en moedige steun.

Laat ons verenigd blijven. De vakbondsdemocratie zal uiteindelijk winnen!

Met mijn beste groeten,

ALBERT FAUST, Algemeen Secretaris, Verkozen door het laatste statutair congres van de BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde.

Tijdschrift Vonk

Vonk 323 layout 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken