De Brusselse rechtbank heeft eindelijk een uitspraak gedaan in het ontslag van vijf BBTK secretarissen in Brussel.Het is een overwinning. De rechter oordeelt immers dat er geen sprake is van ‘zware fout’. Verder stelt het vonnis dat er misbruik is gemaakt van het ontslagrechten als gevolg hiervan is er zelfs geen sprake van ontslag.

Deze secretarissen werden in 2010 ‘wegens zware fout’ afgedankt door de federale leiding van de bediendenbond. De echte reden was toch wel politiek, namelijk hun verzet tegen een geldverslindend immobiliënproject van de vakbond en verschillende meningen over de interne democratie. De commotie in de vakbondsrangen was toen groot, veel delegees tekenden toen een petitie voor de heropname van de secretarissen. Met een pennentrek werd de grootste afdeling van BBTK industrie onthoofd. In de vakbond kon de beslissing niet worden herzien ondanks een hardnekkige campagne van de militanten. Op gerechtelijk vlak hoopten de vijf secretarissen wel het pleit te winnen. Dit is nu gebeurd. Voorlopig althans. De federale leiding van BBTK kan nog steeds in beroep gaan tegen het vonnis. De ‘rede’ en de drang naar ‘normalisering’ in de BBTK afdeling zouden voldoende moeten zijn om aan tafel te gaan zitten met de afgedankte secretarissen. De vrees voor gezichtsverlies en een beschadigd prestige kunnen echter een slechte raadgever zijn voor de federale leiding. Ook maakt dit vonnis de ondemocratische voogdij over de plaatselijke afdeling moeilijker. Om de federale leiding te helpen’ tot rede’ te komen is een nieuwe informatiecampagne nodig bij de BBTK delegees. De bespreking van dit vonnis wordt best door de delegees en de besturen op de agenda gezet. Dat de federale leiding nu aan tafel gaat zitten met de betrokken secretarissen is een eerste stap. Een mogelijk beroep tegen dit vonnis moet van de hand worden gewezen. Martin Willems en Bernadette Mussche, twee afgedankte secretarissen hopen dat het ‘gezonde verstand’ zal zegevieren en dat ze samen met de BBTK top deze ‘donkere pagina ‘ van he syndicalisme kunnen omkeren. Of dit gebeurd zal afhangen van de reactie in de rangen van de BBTK.


De meest opmerkelijke uittreksels van het vonnis

BETREFFENDE HET NIET BESTAAN VAN EEN ONTSLAG

... Deze voluntaristische voogdij staat het federaal secretariaat niet toe permanente secretarissen te ontslaan zonder ten minste de goedkeuring van de bevoegde instanties van de afdeling BHV…

...Het gevolg van het ontbreken van deze ratificatie, is dat het ontslag onbestaande is, en in principe geen effect had kunnen hebben, niet uitgevoerd had mogen worden, behalve in geval van expliciete erkenning van het ontslag uit hoofde van de vragende partij, hetgeen het geval was van de heer Van der Smissen.

BETREFFENDE HET STOPZETTEN VAN DE SYNDICALE MANDATEN

Gezien er van ontslag geen sprake is, wordt het contract van mevrouw Mussche en van de heer Willems geacht niet verbroken te zijn… Gezien hun contract niet rechtsgeldig verbroken werd moet aan beide eisers toegelaten worden het werk te hervatten, en bijgevolg ook hun mandaat als permanente afgevaardigden…

BETREFFENDE DE ZWARE FOUT

… de wil om zijn standpunt ter kennis te brengen bij het orgaan dat schijnbaar over de kwestie zal overleggen is niet onrechtmatig gezien ze ter kennis werden gebracht aan de verdedigers per brief van 10 juli 2010 en er geen wil was vanuit het federaal secretariaat om het debat te openen voor de instanties van de afdeling BHV “in alle openheid en rationaliteit, op basis van argumenten en door experts becijferde alternatieven” zoals gevraagd door de heer Van der Smissen in zijn brief aan de heer De Deyn van 30 juli 2010…

… De rechtbank stelt eerder vast dat er vrij grote verschillen van mening zijn tussen de partijen over de beste oplossing voor het huisvestingsproject en de schulden van de afdeling BHV, wat heeft geleid tot spanningen tussen de partijen gezien aanzienlijke financiële en strategische kwesties die potentiële belangenconflicten genereren tussen de afdeling BHV en de federale BBTK drager van twee petten sinds de aanstelling als voluntaristische voogdij van de afdeling BBTK BHV...

…Het feit van zich te verzetten tegen een voorstel zowel voor wat de plaats betreft waar de kwestie ter sprake moet komen als over de grond van de zaak; waarbij men de tegenstellingen benoemd; constructief vergelijkende studies suggereert door een externe expert (hier een architect) terwijl men zich laat bijstaan door een advocaat fiscalist die voorbehoud maakt over de fiscale constructie van het immobiliënproject die het federaal secretariaat voorstelt kan redelijker wijze niet beschouwd worden als een zware fout…

…Het tegendeel aanvaarden zou de ontkenning zijn van elke democratische besluitvorming en de essentie zelf van het sociaal overleg…

BETREFFENDE HET MISBRUIK VAN RECHT

Het is duidelijk voldoende aangetoond door eiser dat de omstandigheden waarin zijn ontslag plaatsvonden bijzonder wreed en respectloos waren vergeleken met de wijze waarop een ontslag moet plaatsgrijpen.