Op zaterdag 1 maart probeerden ongeveer 150 mensen in Melsele geweldloos te protesteren tegen de militaire transporten door ons land met als bestemming de Golf. Het Forum voor Vredesactie wilde met deze Trainstopping een handeling van burgerlijke ongehoorzaamheid stellen om de Amerikaanse militaire transporten via onze sporen en havens verder ter discussie te stellen. Het protest werd echter in de kiem gesmoord alvorens het kon beginnen. De methoden van de politie daarbij waren zeer kwestieus en de organisatoren overwegen dan ook om klacht in te dienen.

Om 14 uur was er een briefing bezig voor de aanwezigen over het hoe en waarom van de actie, toen plots de ordediensten (sommigen komende vanuit Brussel) het gebouw binnenvielen en iedereen administratief aanhielden. Nochtans toonden zij geen huiszoekingsbevel. De aantijging was dat we het samenscholingsverbod overtraden. Een samenscholingsverbod geldt evenwel voor de openbare weg, niet voor privé-domein. Bovendien werden mensen gewoon van de straat geplukt en gearresteerd, mensen die van de tram stapten en jongeren van Melsele, vaak met minder dan vijf personen of zelfs alleen, wat dus wettelijk gezien geen samenscholing is. Daarna werden we overgebracht naar Gent, waar de politie ons pas vanaf 0.30 uur begon vrij te laten. Hoe wij terug naar huis moesten geraken, kon de overheid blijkbaar niets schelen.

Het gemeentebestuur en de politie beriepen zich op een rondzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (liberaal), die ook optreden toestaat tegen voorbereidingen tot acties “zolang de crisis rond Irak duurt”. Bestaande wetgeving wordt bij die preventieve arrestatie wel zeer breed geïnterpreteerd, zo breed zelfs dat verworven rechten in het gedrang komen. Paul Pataer, voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten, legt de vinger op de wonde: “Het betogingsrecht is geschonden. Men heeft belet dat er een betoging kon plaatsvinden en dat gaat te ver. De politie had niet de openbare veiligheid op het oog, maar de legertransporten. Er is ook geen rekening gehouden met de beweegredenen van de manifestanten. Het ging om protest tegen een oorlog die 80 procent van de bevolking afkeurt.'' (DS 03/03/03)

Ook het Forum voor Vredesactie maakt een gelijkaardige analyse: “Deze ongehoorde aanpak op bevel van Minister Duquesne toont op schrijnende wijze aan dat onze rechtsstaat een lachertje is. Dit zijn methoden uit een politiestaat. In tijden van oorlogsvoorbereiding, zelfs voor een oorlog ver van ons land, wordt geen protest toegelaten. De manifestanten hebben niet eens de kans gehad te overwegen of ze effectief het treinverkeer wilden blokkeren, of alleen maar door hun aanwezigheid hun ongenoegen uiten over de oorlogstransporten. In de spots van de internationale pers biedt België het hoofd aan de ergste haviken binnen de NAVO. Maar zijn eigen burgers, die dit beleid alleen maar willen ondersteunen en consequent doorvoeren in de praktijk, maakt het monddood.”

Naast de onderdrukking van acties tegen de oorlog wil Binnenlandse Zaken ook een wig te drijven in de acties tegen de oorlog die gedoogd worden en ‘verantwoordelijk’ zijn, en andere die niet door de beugel kunnen. Die laatste pogen ze te criminaliseren. Zo wil de overheid de radicale elementen van de anti-oorlogsbeweging isoleren van de ‘gewone burger’ om zelf de controle over de beweging te houden. Louis Michel zal wel wat de moeilijke uithangen op het internationaal toneel en zo de anti-oorlogsbeweging onder zijn hoede nemen. Als radicalen de bevolking wijzen op zijn hypocrisie dan daalt de repressie over hen neer.

Twee weken voordien al hadden vredesactivisten de repressie mogen smaken toen ze een trein vol Amerikaans oorlogsmateriaal stopten door de stoplichten af te plakken en zelf met rode lampen te schijnen. De elf activisten moeten aanstaande maandag 10 maart om 9uur voorkomen in het Gerechtshof van Dendermonde. De staat maakt daarbij gebruik van het snelrecht. De aangeklaagden worden vervolgd op basis van artikel 406 van het Strafwetboek: het kwaadwillig belemmeren van het verkeer op de openbare weg, spoor- en waterwegen. Het Forum: “Het parket rekt met deze vervolging de draagwijdte van dit artikel heel ver uit. Met deze interpretatie wordt elke politieke actie op de openbare weg die een beetje verder gaat dan een aangevraagde betoging tot een misdrijf gemaakt. Dit komt neer op een zware schending van het recht op vrije meningsuiting en op een criminalisering van geweldloos verzet.”

Nieuw repressief arsenaal

Het gebruik van het snelrecht werd getest toen België gastland was voor de Europese voetbalbeker in 2000. Toen werkte de staat snelrechtprocedures uit onder het mom van de strijd tegen voetbalhooliganisme, maar we waarschuwden al dat ze het later zouden inzetten tegen activisten en de arbeidersbeweging. Minister Duquesne handelde bij het opstellen van zijn rondzendbrief zeker niet alleen, maar onder impuls van de regering. De heersende klasse is bezig om internationaal het repressieapparaat uit te bouwen, de ene keer onder het mom van hooliganisme, de andere keer van terrorisme. Dit is geen toeval. Zij weten dat hun systeem meer en meer zorgt voor miserie, verdrukking, sociale wanorde en zelfs oorlog. Door op voorhand de middelen van repressie (nieuwe wetten, meer blauw op straat enzovoort) op te voeren, anticipeert de bourgeoisie het verzet dat onvermijdelijk volgt uit die wantoestanden. Vandaag zien we een mooi voorbeeld van hoe Binnenlandse Zaken het nieuwe wettelijke arsenaal uittest op anti-oorlogsactivisten. Wanneer het sociale protest toeneemt en de arbeidersbeweging zich met haar massale kracht roert, zal de staat niet aarzelen om die ondemocratische wapens ook tegen hen in te zetten.

Het optreden van de ordediensten afgelopen weekend toont de limieten van de burgerlijke democratie. Onze rechten zijn enkel formeel. Als ze in de weg staan van de belangen van de elite aan de top, als ze in de weg staan van het imperialisme, dan schuift de staat die rechten gewoon opzij. Tot zover het democratisch gehalte van het ‘vrije’ Westen.

We moeten vechten tegen alle pogingen om de democratische rechten in te perken, in het bijzonder het recht om te staken, te protesteren en te betogen, rechten waarvoor de arbeidersbeweging heeft gestreden en die ze heeft gewonnen tegen het verzet in van de kapitalisten die zich nu zo handig profileren als 'echte democraten'. Eigenlijk was de rijke elite altijd al de vijand van democratie. Ze tolereerde het enkel in een beperkte en verminkte vorm in de mate dat ze ertoe gedwongen werden onder druk van de massa's. De arbeidersbeweging mag onder geen beding beperkingen van onze democratische rechten aanvaarden. Wij ijveren voor de breedste uitbreiding van democratische rechten omdat dit de meest gunstige voorwaarden oplevert voor de arbeidersklasse om te strijden voor maatschappelijke verandering. Maar we weten dat geen van deze rechten veilig zijn zolang de banken en de grote bedrijven het privé-monopolie blijven van een machtige oligarchie van rijken.

Daarom roepen wij iedereen op om op 10 maart om 9uur naar het justitiepaleis van Dendermonde te komen (vlakbij de Grote Markt, voor een stadsplan surf naar www.vredesactie.be). We moeten daar protesteren tegen de verdrukking van het geweldloos verzet tegen de oorlog. De mate waarin de Belgische regering er in slaagt dit er door te krijgen zal de houding van de ‘ordehandhavers’ beïnvloeden tijdens volgende activiteiten.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken