De SP-afdeling Vilvoorde vergaderde tweemaal de afgelopen weken. Eén keer op 14 januari, samengeroepen door het afdelingsbestuur, en één keer op 23 januari, samengeroepen door de nationale voorzitter Fred Erdman.

De vergadering van 14/01 verliep democratisch en gedisciplineerd. Een honderdtal militanten was aanwezig. Voor zover ze te achterhalen zijn werden de "officiële" argumenten van het Nationaal Bureau van de SP die de ontbinding van de Vilvoordse afdeling zouden moeten staven nog eens op een rijtje gezet en een voor een met feiten weerlegd. De mandatarissen lichtten hun beslissing toe om voorlopig als onafhankelijken in de gemeenteraad en de OCMW raad te zetelen. Er werd gediscussieerd, er was kans op een woord en een wederwoord, niet iedereen was het noodzakelijk altijd met alles eens en aan het einde van de vergadering werd er toch eendrachtig gestemd over het gemeenschappelijk standpunt dat erop neerkomt dat de afdeling haar ‘ontbinding’ verwerpt en zoals gelijk welke andere afdeling het recht opeist haar eigen bestuur te verkiezen. Deze verkiezingen zouden moeten worden ingericht door het nu ontbonden bestuur.

Daar alle financiële en organisatorische aantijgingen werden weerlegd – met bewijzen – eisen zijn van de nationale instanties bewijzen van het tegendeel, zoniet moeten alle beslissingen die tegen de afdeling werden genomen worden herroepen. De ontbonden SP-afdeling en haar bestuur organiseert zich in afwachting als drukkingsgroep en roept alle SP-leden en sympathisanten op om hen te steunen.

Scheldkannonade

Groot contrast met de vergadering van 23 januari. Daar waren een 200-tal aanwezigen. Fred Erdman gaf eerst een gortdroge opsomming van de procedure waarmee de ontbinding "verwezenlijkt" was. De administratieve commissie had een onderzoek gedaan, er werden géén wettelijke financiële inbreuken vastgesteld te Vilvoorde (dat is zo weer eens wat anders...) maar er werd een "zeker klimaat" vastgesteld in de afdeling. Deze weersvoorspellingen op lange termijn werden overgedragen aan het nationaal bureau dat tot de ontbinding besloot. De administratieve commissie heeft nooit een tuchtprocedure opgestart en dus moesten betrokkenen niet gehoord worden, etcetera... Echte advocatenpraat. De procedurekronkels die men op de rechtbank gebruikt om iemand erin te luizen, nu toegepast op onbaatzuchtige SP militanten die heel hun leven hun ziel hebben afgedraaid om de SP-afdeling te doen draaien. Mensen die nog nooit een cent verdienden aan de partij, integendeel, werden met de nek aangekeken door diegenen die zich door de partij laten betalen of er hun mandaat aan te danken hebben.

De voormalige voorzitter van de SP-afdeling Antwerpen verweet de SP-afdeling Vilvoorde vroeger een socialistisch bastion te zijn geweest, dat ze de helft van hun stemmen verloren waren, dat er wrijvingen bestonden tussen clans, dat er te weinig vergaderingen waren en dat het ledenblad onvoldoende werd uitgebracht, stuk voor stuk verwijten perfect toepasbaar op Antwerpen zélf. Voor wanneer de ontbinding van Antwerpen?

De voorzitter van de kleinste socialistische partij van West-Europa verweet de SP van Vilvoorde tenslotte geen lokale politieke rol van betekenis te kunnen spelen. Wat een arrogantie...

Maar het ergste moest nog komen. Louis Tobback, een groot redenaarstalent naar verluidt, liet zich te Vilvoorde van zijn kleinste kantje zien en lanceerde een vuige scheldtirade: de SP-leden van Vilvoorde hadden het schurft, het waren strontvliegen, tuinkabouters tegenover de reuzen van vroeger. Enfin, er stond gewoon geen maat op. Tobback wordt oud. Hij kan het niet meer, zoveel is duidelijk. Die man heeft teveel meegemaakt waarschijnlijk, draaft voort in een logica waarvan niet alleen de maatschappij maar waarschijnlijk ook hijzelf ziek van wordt, en dat is hem aan te horen.

Ten slotte was het woord nog eens aan de zaal, voor zover zij door Tobback niet in de rede werden gevallen, maar dit wederwoord was er maar pro forma want Louis had al lang duidelijk gemaakt dat hij niet meer op zijn beslissing zou terugkomen. Maar wie zich de huid nog eens wou laten volschelden mocht dat gerust doen. De SP-bestuursleden en -mandatarissen van Vilvoorde hebben dan nog eens met een bewonderenswaardige kalmte een aantal feiten weerlegd.

Waarna de aanwezigen voor alle duidelijkheid nog eens te horen kregen dat de SP-afdeling Vilvoorde werd ontbonden om ze sterker te maken, dat alle SP-leden die hun lidgeld betalen lid kunnen blijven, maar dat er nu ergens achter de schermen een nieuw afdelingsbestuur functioneert dat we heel die avond niet te horen of te zien kregen (naar verluidt werd het een uur later wél voorgesteld aan de pers), en dat, zo geeft Erdman toe, statutair gezien eigenlijk geen bestuur is maar dat toch de bevoegdheid heeft leden te bezoeken, te werven en bestuursverkiezingen te organiseren... Allicht in die volgorde.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken