De veroordeling van een aantal militanten door de correctionele rechtbank van Luik is nog niet koud of er duikt al een nieuw geval op van vakbond-pesten.

Op 20 september organiseerde de Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA in Kinepolis te Gent een evenement over de coronapandemie. Militanten uit de scheikunde grepen dit aan om actie te voeren. In de sector bestaat immers ongenoegen over het feit dat de crisis ook nu weer een voorwendsel zal zijn om het arbeidsrecht te downsizen. 

De actievoerders stonden op de trappen van de bioskoop met de rug naar het publiek en droegen T-shirts met de boodschap “Stop uw cinema”. Een politiepatrouille dook op en vroeg aan de “verantwoordelijken” tekst en uitleg. De identiteit van de twee betrokkenen werd genoteerd.

Op 3 december kregen zij een brief in de bus van een ambtenaar van de stad Gent. Daarin meldt deze dat de stad strijdt tegen “verschillende vormen van openbare overlast” en dat de actie van de militanten niet strookt met bepalingen dienaangaande uit de Codex politieverordeningen en reglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie:

"Een bijeenkomst in open lucht kan slechts plaatsvinden na een voorafgaandelijke toelating van de burgemeester. De toelating zal schriftelijk, minstens één maand op voorhand, aangevraagd worden, tenzij de situatie een kortere termijn vereist wegens overmacht. Tot slot heeft de organisator de plicht al het mogelijke te doen opdat het ordelijk verloop van de bijeenkomst gehandhaafd kan blijven, inzonderheid dient hij zich te houden aan afspraken die gemaakt zijn met het stadsbestuur."

Tarief van de overtreding: 350 € per persoon.

Het is triest dat Gent, een stad die de strop koestert als herinnering aan de revolte tegen een tiran, een vakbondsactie degradeert tot overlast. Maar de gang van zaken roept ook een aantal juridische vragen op.

Is het “normaal” dat alleen de leiders er uit worden gepikt? Heeft het viseren van organisatoren niet als doel om hen te demotiveren in de toekomst nog het voortouw te nemen? En is het redelijk dat voor een vakbondsactie één maand op voorhand een toelating moet worden gevraagd? Spontaniteit wordt zo in de kiem gesmoord.

Dergelijke verplichtingen zijn geen typisch Gents fenomeen. Ook in politiereglementen van andere steden komen gelijkaardige bepalingen voor. Vaak wordt de toelating nog gekoppeld aan allerlei randvoorwaarden, bv. één steward per tien manifestanten, het wegdek opkuisen (sic), enz…

De overheid heeft het recht om beperkingen op te leggen aan grondrechten. Een manifestatie kan worden onderworpen aan een voorafgaande toelating maar… de voorwaarden mogen nooit van die aard zijn dat de actie onmogelijk wordt en/of de maatregelen disproportioneel zijn. En dat lijkt hier wel het geval te zijn.

Tot slot is het ook niet duidelijk of er in dit geval wel sprake is van een “bijeenkomst in open lucht”. Enkele duizenden militanten die in Brussel met toeters en bellen van het Noord- naar het Zuidstation trekken, dat is een bijeenkomst in open lucht. Dertig personen die vreedzaam op de trappen staan van Kinepolis, kan men bezwaarlijk kwalificeren als een gevaar voor de openbare orde. Bij de première van een Vlaamse film staat daar meer volk en wordt hiervoor telkens een aanvraag gedaan? Maar ja, voor vakbonden wordt de rode loper nu eenmaal niet uitgerold.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken