Inhoudsopgave

Van de auteurs

Deze brochure is een antwoord op een artikel van Monty Johnstone in ‘Cogito’, het blad van de jongerenorganisatie van de Britse Communistische Partij. Het brengt een hele reeks van historische en ideologische vragen naar voren die van wezenlijk belang zijn voor elk actief lid van de arbeidersbeweging. Kwesties zoals de theorie van de permanente revolutie en de geschiedenis van de bolsjewistische partij kan men niet in een paar alinea’s afhandelen. Indien men dat zou samenpersen in enkele regels, zou dat zeker tot fouten en verkeerde voorstellingen leiden. We zullen ons dan ook niet verontschuldigen voor de lengte van deze brochure.

We hebben geprobeerd in te gaan op de voornaamste theoretische vraagstukken die in het artikel aan de orde worden gesteld. Daarbij was het nodig de argumenten aan te pakken in de volgorde waarin ze in dat werk voorkomen, hoewel dit vaak zowel de logische en theoretische kwesties als de historische achtergrond doorkruist. Daardoor is een zekere mate van herhaling onvermijdelijk geworden, hoewel in het algemeen die kwesties die op verschillende plaatsen terugkeren, ook op verschillende manieren worden benaderd. Zo komen verschillende kanten van de theorie van de permanente revolutie naar voren in het gedeelte over de geschiedenis van het bolsjewisme, in het deel over het socialisme in één land en ook in het gedeelte onder de kop ‘Permanente Revolutie’. Op dit punt, en op andere, zijn stilistische overwegingen opgeofferd ten gunste van politieke duidelijkheid.

Voor de citaten geldt hetzelfde. We hebben het vermeden afzonderlijke zinnen te citeren, die dan gemakkelijk gemanipuleerd en vervalst kunnen worden. De meeste passages worden in hun geheel weergegeven om de bedoeling van de schrijvers accuraat over te brengen. Dit draagt niet bij tot een vlotte leesbaarheid, maar het is een noodzakelijke beveiliging tegen vervalsing.

Het was de bedoeling van Monty Johnstone om een werk in drie delen over Trotski te publiceren. Het eerste deel, dat ingaat op de ‘ldeeën van Trotski’, is al verschenen. Deel 2 en 3 — over ‘Trotski en de internationale arbeidersbeweging’ en ‘trotskistische politiek vandaag’ — moeten het daglicht nog zien. Wij verwelkomen deze uitdaging en we zijn één en al bereid om de argumenten van kameraad Johnstone stuk voor stuk te beantwoorden. Daarom hebben we hier nagelaten op zijn toekomstige geschriften vooruit te lopen door argumenten naar voren te brengen over bijvoorbeeld de Chinese revolutie of de volksfronten. We hebben deze zaken enkel aangestipt als voorbeelden En als illustraties van de besproken kwesties. In een toekomstig werk zullen we op deze zaken uitgebreid ingaan.

Dit werk bevat een grote hoeveelheid materiaal uit de geschriften van Lenin. We hebben onderdelen van een aantal werken gebruikt, die aan de meeste leden van de KP niet bekend zijn omdat ze moeilijk of helemaal niet te krijgen zijn. Tenzij anders aangegeven komen citaten van Lenin uit de Engelse versie van zijn verzamelde werken in 42 delen, waarvan de uitgave kort geleden werd voltooid. Het dient echter gezegd dat deze uitgave verre van volledig is. De Russische versie beslaat 54 delen en bevat veel materiaal, waaronder een reeks belangrijke brieven aan Trotski, die kort voor Lenins dood geschreven werden. Deze zijn weggelaten uit de Engels editie.