Wikileaks, de website waar klokkenluiders in alle anonimiteit documenten kunnen publiceren, heeft net duizenden diplomatische telexen te grabbel gegooid. Het gaat om vertrouwelijke ambassadememo’s, waarvan de onthulling schokgolven veroorzaakt in de VS en de internationale diplomatie. Deze documenten geven aan hoe de VS aankijkt tegen de rest van de wereld. Ze geven een ontluisterend beeld van de realiteit die schuilgaat achter de façade van de imperialistische diplomatie.

Het is echter niet de eerste keer dat geheime diplomatieke documenten en masse openbaar worden gemaakt. De jonge Russische revolutionaire regering die in oktober 1917 aan de macht kwam, publiceerde alle geheime verdragen en akkoorden van de tsaristische regering en van de burgerlijke regeringen van februari tot oktober 1917. Deze verdragen stelden in detail hoe na de oorlog de kolonies en de staatsgrenzen zouden worden hertekend in het voordeel van de grootmachten. De inhoud van deze teksten stond in schril contrast met wat deze regeringen aan hun eigen bevolking vertelden of aan andere regeringen.

Leon Trotski, toen Volkscommissaris voor Buitenlandse Zaken, vond samen met de bolsjewieken dat het van cruciaal belang was deze geheime akkoorden openbaar te maken. De nieuwe democratische en socialistische republiek die ze wilden vestigen had geen belang bij geheimdoenerij in kwesties van internationale relaties. De openbaarmaking van deze akkoorden, zoals de opdeling van het Midden-Oosten in het Sykes-Picotakkoord, lokte de verontwaardiging en razernij uit van de grootmachten. Net zoals vandaag Wikileaks door de VS en anderen aan de schandpaal wordt genageld. We publiceren hier de bekendmaking door Trotski van de afschaffing van de geheime diplomatie. Zoals u zelf kunt oordelen heeft deze tekst de tand des tijds weerstaan.


Verklaring van Trotski over de bekendmaking van geheime akkoorden

27 november 1917

Door de geheime diplomatische documenten openbaar te maken uit de archieven van het Tsarisme en van de burgerlijke coalitieregeringen van de eerste zeven maanden van de revolutie, voeren we een belofte uit van onze partij toen ze nog in de oppositie was. De geheime diplomatie is een noodzakelijk instrument van de bezittende minderheid die verplicht is de meerderheid te bedriegen teneinde deze te onderwerpen aan haar belangen. Het imperialisme met zijn duistere veroveringsplannen en plunderbondgenootschappen en -afspraken, heeft het stelsel van geheime diplomatie tot ongekende hoogtes ontwikkeld. De strijd tegen het imperialisme dat de volkeren van Europa uitput en vernietigt is tegelijkertijd de strijd tegen de kapitalistische diplomatie, die voldoende redenen heeft om het daglicht te vrezen.  Het Russische volk en de volkeren van Europa en de hele wereld moeten kennis krijgen van de gedocumenteerde waarheid over de plannen die in het geheim werden uitgedokterd door de financiers en de industriëlen samen met hun parlementaire en diplomatieke agenten. De volkeren van Europa hebben hun recht om de waarheid te kennen betaald met talloze offers en universele economische verwoesting.

De afschaffing van de geheime diplomatie is de eerste voorwaarde voor een eerlijk volks en echt democratisch buitenlands beleid. De Sovjetregering ziet het als haar taak een dergelijk beleid in de praktijk om te zetten. Dit is de reden waarom we, samen met ons voorstel van een onmiddellijk staakt-het-vuren met alle oorlogvoerende volkeren en regeringen, ook deze afspraken en verdragen publiceren, die elke bindende kracht hebben verloren voor de Russische arbeiders, soldaten en boeren die nu de macht in eigen handen hebben genomen.

De burgerlijke politici en journalisten van Duitsland en van Oostenrijk-Hongarije zullen mogelijk gebruik willen maken van de publicatie van deze documenten om de diplomatie van de Centrale Mogendheden in een beter daglicht te brengen. Maar elke poging in die zin is gedoemd te falen, en dit om twee redenen. In de eerste plaats omdat we snel voor de rechtbank van de publieke opinie deze geheime documenten zullen voorstellen die genoeg duidelijkheid scheppen over de rol van de diplomatie van de Centrale Mogendheden. Ten tweede, en dit is de belangrijkste reden, zijn de methodes van geheime diplomatie zo universeel als de imperialistische diefstal zelf. Wanneer het Duitse proletariaat beslist het revolutionaire pad op te gaan op weg naar de geheimen van haar kanselarijen, zal ze de nodige documenten vinden die niets in te boeten hebben bij deze die wij vandaag publiceren. We hopen dat dit snel zal kunnen gebeuren.

De arbeiders- en boerenregering schaft de geheime diplomatie af met al zijn intriges, codes en leugens. Wij hebben niets te verbergen. Ons programma drukt de vurige wens uit van miljoenen arbeiders, soldaten en boeren.

Wij willen zo snel mogelijk een einde maken aan de overheersing van het kapitaal. Door het werk van de heersende klassen onder de vorm van haar geheime diplomatieke documenten bloot te stellen aan de hele wereld, richten we ons tot de arbeiders met de oproep die de onveranderlijke grondsteen vormt van ons buitenlands beleid: ‘Arbeiders aller landen, verenigt u!’

Vertaling door Vonk vanuit de Engelse tekst op het Marxists Internet Archive.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 324 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken