Globalisering

De politieke leiders van nagenoeg elk land hebben faliekant gefaald om de pandemie in te dijken. We gaan wereldwijd naar de twee miljoen dodelijke slachtoffers en het is duidelijk dat enkel een vaccin soelaas kan bieden. Alle andere barrières tegen het virus werden vakkundig afgebroken om de productie en daarmee de winsten van de superrijken veilig te stellen.

Tot grote schrik van het Establishment in Washington kondigde president Trump aan dat hij van plan was gesprekken te voeren met de man uit het Kremlin. Niemand mocht hierbij aanwezig zijn, met uitzondering van de tolken. Het is bekend dat Donald Trump allergisch is voor beleidsbriefings. Op de bezorgde argumenten van zijn adviseurs antwoordde hij eenvoudigweg dat hij geen voorbereiding nodig had voor de ontmoeting met Poetin.

Ondanks de niet aflatende propaganda in de internationale media, neemt globaal gezien de kloof tussen de ‘haves’ en de ‘have-nots’ voortdurend toe. In tegenstelling tot wat men ons wil doen geloven, zijn we getuige van een transfer van rijkdom uit de armere landen naar de rijkere en dat op een schaal nooit eerder gezien in de geschiedenis.

We publiceren dit discussiedocument over de wereldsituatie (in het Engels) met de analyse van de International Marxist Tendency (IMT). Dit document wordt wereldwijd besproken en bediscussieerd, van Karachi en Jakarta over Moskou en Lagos tot in Québec en Buenos Aires. Op het wereldcongres van de IMT dit jaar zullen eventuele amendementen besproken en gestemd worden. Dit document is een soort gids voor de politieke actie van de marxisten in de hele wereld.

Wat een jaar hebben we achter de rug! Sinds de viering van de vorige 1 mei is er veel veranderd in de wereld.

De website WikiLeaks beheerst al weken het nieuws. Het is dan ook niet alledaags wat hier gebeurt. Het fenomeen WikiLeaks roept interessante principiële en ideologische vragen op. Daaraan wil dit artikel bijdragen.

Dit IMT-manifest is een diepgaande analyse van de huidige crisis, compleet met programmapunten om eruit te geraken. In tegenstelling tot de voorstellen die aan bod komen in de massamedia, willen onze voorstellen niet de werkende mensen laten betalen voor de crisis, maar wel degenen die de crisis veroorzaakten: de bazen.

Wetenschap en technologie kunnen enkel hun enorme potentieel verwezenlijken wanneer ze bevrijd worden van de markt en ten dienste van de mensheid worden gesteld in een democratisch en rationeel plan, gebaseerd op noden en niet op winsten. Dit zou ons toestaan de werkweek tot een minimum te herleiden en dus mensen te bevrijden van de slavernij van lange werkuren.

Gedurende de hoogconjunctuur, toen er dikke winsten gemaakt werden, zag de meerderheid van de werkende bevolking geen stijging in reële lonen. Maar nu, met de crisis, worden ze niet alleen bedreigd met drastische bezuinigingen in hun levensonderhoud, maar ook met het verlies van hun baan.

De grote veranderingen in de wereldsituatie sinds de oorspronkelijke publicatie van dit manifest in het Engels rechtvaardigen deze inleiding. Het is nu voor iedereen duidelijk. De woelingen in het bankstelsel bleken slechts het financiële gezicht te zijn van een heuse overproductiecrisis in de reële economie.

1 april 2009 was blijkbaar een belangrijke dag, omdat dan de G20-top van start ging in Londen. De G20 discussieerde op de top over de economische crisis, maar verder dan wat ronkende verklaringen zijn ze niet gekomen. Alles is er op gericht om het kapitalisme in stand te houden.

De voormalige baas van Unilever verklaarde onlangs dat het geloof in het kapitalisme bij de bredere publieke opinie een flinke tik heeft gekregen. Dat zien we ook aan de verkoop van Karl Marx' meesterwerk Het Kapitaal. In het oosten van Duitsland is de verkoop van het boek verdrievoudigd ten opzichte van 2007.

Toen eind jaren ’90 Europa zich weer begon te roeren tegen de vermarkting, gebeurde dat onder de noemer antiglobalisme. Sinds enkele maanden wordt het eenheidsdenken opnieuw in vraag gesteld. Deze keer is het geen ‘amorfe massa’ die dit doet, maar mensen die zich opnieuw zonder schroom ‘socialisten’ noemen.

Voetbal blijft het overheersende internationaal spel, gespeeld door miljoenen en gevolgd door miljarden. Als bron van inkomsten steekt het ver uit boven elk ander inkomen verbonden aan sport. Dat feit gaat niet voorbij aan de grote sportbedrijven. De afgelopen decennia is de commercialisering van het voetbal enorm toegenomen.

De vooruitgang in de gezondheidszorg is baanbrekend. Nochtans heeft het grootste deel van de wereldbevolking geen aandeel in deze vooruitgang. En dat heeft alles te maken met de controle van de geneesmiddelenindustrie door enkele grote multinationals.

Naar aanleiding van de arrestatie en intimidatie van een twintigtal antiglobalisten tijdens het Europees Sociaal Forum in Firenze, riep ATTAC op voor een actie aan de Italiaanse consulaten. Op woensdag 20 november kwamen in Gent een veertig- à vijftigtal mensen bijeen om de criminalisering van het sociaal verzet een halt toe te roepen. Dit is het pamflet dat het anti-oorlogscomité Gent verspreidde in de Blandijn (RUG) en de Sociale Hogeschool.

Aan ronkende namen ontbreekt het niet in de door winstbejag gedreven wereld van de scheepvaart. Jaren geleden verging de ferry ‘Herald of Free Enterprise’ (de ‘heraut van het vrije ondernemerschap’). Vandaag loopt de ‘Prestige’ op de klippen. Moeten we leren leven, of beter, leren sterven met deze milieurampen of zijn ze te vermijden?

Als bijdrage aan het Belgisch Sociaal Forum interviewde Vonk Dario Salvetti van ons Italiaans zusterblad Falce Martello. Dario is al van in het begin actief in het Italiaans Sociaal Forum (ISF) en lid van het Centraal Comité van de Jong Communisten van Rifondazione Comunista. Het ISF ontstond in de voorbereiding van de massale demonstraties in Genua tegen de G8 en is een van de grootste Sociale Fora ter wereld.

Bij de ineenstorting van het stalinisme in Oost-Europa kondigde Bush Sr. een 'Nieuwe Wereldorde' aan, de totale heerschappij van de VS over heel de wereld. Sinds 11 september 2001 is er een nieuwe poging bezig om die Orde op te leggen. Dit artikel verscheen als editoriaal in ons blad Vonk nummer 197.

Wie dacht dat het einde van de Koude Oorlog en de val van het stalinisme een gouden tijdperk van langdurige vrede inluidde, kwam al snel bedrogen uit. Ondanks de triomfantelijke afkondiging van een ‘Nieuwe Wereldorde’ door Bush senior en van ‘het einde van de geschiedenis’ door Fukuyama, blijft de geschiedenis zich voortslepen in wat meer en meer op een nieuwe wereldwanorde begint te lijken.

Francesco Soriquez van de Sindicato de Estudiantes in Sevilla legt uit waarom de mobilisatie tegen de Eurotop deze keer sterk zal verschillen dan de vorige mobilisaties. De reden hiervoor ligt in de algemene staking die de Spaanse vakbonden in gemeenschappelijk front hebben uitgeroepen.

Het mag duidelijk zijn uit de afgelopen maand krantenberichten. De Derde Weg wordt openlijk in vraag gesteld, ook binnen de rangen van de socialistische partijen. Wij blikken hier terug op die fameuze Derde Weg in een artikel dat in het zomernummer van Vonk verschijnt.

Miljoenen ogen zijn deze dagen gericht naar het oosten. Of beter gezegd naar het beeldscherm dat in de komende maand onophoudelijk voetbalbeelden uit Japan en Zuid-Korea zal spuwen. Ondanks onze kritieken op de manier waarop het voetbal georganiseerd is binnen het kapitalisme genieten ook marxisten van dit strategisch spel. Toch heeft de World Cup heel donkere kantjes.

De ‘antiglobaliseringsbeweging’ is op enkele jaren uitgegroeid tot een belangrijke onderstroom in de samenleving. Als marxisten erkennen we dat dit een niet te onderschatten positieve ontwikkeling is na een decennium van rechts overwicht op elk terrein. Tegelijk willen we echter waarschuwen voor bepaalde illusies die in de beweging leven, illusies die we kunnen vatten onder twee noemers: links reformisme en anarchisme-utopisme.

“There is something in the air...” Er beweegt wat in het Zuiden van Europa. Na de twee algemene stakingen in Griekenland verleden jaar en de gigabetoging tegen de G8 in Genua deed Barcelona het nog beter met de grootste antikapitalistische betogingen van de laatste jaren. Aniol Santo van de Sindicato de Estudiantes, die actief meewerkte aan de voorbereiding ervan, geeft hier een kort verslag. In een ander artikel op deze website kan u lezen hoe een luttele week later de Italiaanse arbeidersbeweging de sociale strijd opnieuw in een hogere versnelling bracht.

Vonk heeft steeds het standpunt verdedigd dat de antiglobalisatiebeweging niet beperkt kan blijven tot het achterna reizen van de circussen van het internationaal kapitalisme. De strijd moet gestalte krijgen in de sociale strijd van elke dag. De verbinding met de vakbondsstrijd moet worden gelegd, en de geest van het internationalisme moet opnieuw worden gewekt. Daarom voeren wij in solidariteit met de Franse wernemers van Mc Donalds actie op 2 februari in Antwerpen.

Naar aanleiding van de antiglobaliseringsbetogingen in Luik en Gent werden her en der oproepen tot een scholierenstaking gelanceerd. Deze oproepen kenden tot op heden zeer weinig succes. Hoe staat Vonk tegenover zulke ‘ordewoorden’?