Ter gelegenheid van 1 mei ontvingen we de volgende meigroeten.

"Het zou veel beter zijn dat de arbeidersbeweging ditmaal zelf in de aanval ging. Daarvoor zijn de vakbonden alleen niet voldoende, er is ook een politiek verlengstuk nodig." Lees hier het editoriaal van de mei-editie van ons tijdschrift.

Erik De Bruyn kondigt aan dat hij sp.a verlaat en een nieuwe beweging 'Rood!' opricht. Heel wat militanten van Vonk hebben sp.a Rood de voorbije jaren mee opgebouwd. Deze beknopte publieke verklaring wil klaarheid scheppen over de houding van Vonk ten aanzien van de beslissing van Erik De Bruyn.

De spontane stakingen bij de NMBS lokken weer antisyndicale reacties uit bij het patronaat en de politieke rechterzijde. Ze zien ze graag buiten de wet geplaatst. Maar kan dat wel?

De sociale zekerheid bestaat 65 jaar en ze staat onder druk, er zou zwaar bespaard moeten worden. Redenen genoeg dus voor een boek over de sociale zekerheid. Een bespreking van het boek 'Uw sociale zekerheid in gevaar' van Jef Maes.

1300 stakers van het Antwerps stedelijk onderwijs stapten woensdag 23 maart op in een betoging door het stadscentrum. Het personeel van het stedelijk onderwijs is het beleid van het stedelijk onderwijs duidelijk beu.

Revoluties zijn niet alleen nodig in landen waar palmbomen groeien, zoals in de Arabische wereld of Latijns-Amerika. Revoluties zijn mogelijk maar ook vooral nodig in landen waar er gewoon eiken of beuken groeien.

Het stakingsrecht zou in België absoluut zijn geworden? Zoiets beweert Herman Craeninckx, advocaat bij Stibbe, een prestigeus kantoor uit het Brusselse. Patrick Humblet antwoordt op deze dwaze bewering.

Brandstofprijzen zijn in België nooit zo duur geweest als vandaag. De benzine aan de pomp heeft de piek van juli 2008 overschreden. Onze lonen en uitkeringen volgen die trend niet wegens de vervalsing van de index. Niet alleen moet de huidige index worden verdedigd maar verbeterd.

UNIZO beschreef de actiedag van het ABVV en het ACLVB als “volstrekt overbodig en kortzichtig”. Het VBO noemt de stakingen "misplaatst, onverantwoordelijk en een historische vergissing". We zijn goed bezig zouden we zeggen... Ondanks de afwezigheid van het ACV en de gebrekkige organisatie was de actie een succes.

De gevestigde partijen, met SP.a op kop, zingen reeds weken in koor de lof van het IPA. Nu de vakbonden het ontwerp afgekeurd hebben, zullen ze alles in het werk stellen deze ‘sociale partners’ alsnog op andere gedachten te brengen. Ze willen dit IPA door het strot van de meerderheid van de syndicale achterban rammen. Wij mogen hen hier niet de kans toe geven.

De patroons zijn slechts koele minnaars van de Wet Major. Hun totale gebrek aan respect voor de dokwerker gaat echter veel verder dan dat. Zo willen de Antwerpse havenbonzen ook de organisatie van de havenarbeid en het aanwervingssysteem grondig wijzigen.

Drie Franstalige afdelingen van BBTK roepen op tot een 24-urenstaking tegen het ontwerpakkoord van IPA. Ondertussen heeft ook het federale BBTK verzet aangetekend tegen dit akkoord. Het comité dat ijvert voor de heropname van de vijf afgedankte secretarissen van BBTK BHV maakt ook een scherpe analyse van het ontwerp.

De sociale partners, de top van de vakbonden en de bazen zijn het eens over een ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA 2011-2012). Enkele centrales komen ondertussen reeds naar buiten met scherpe kritieken op het akkoord.

Er wordt weer gemorreld aan de naam van de socialistische partij. In Antwerpen wil de lokale partijleiding, aangevoerd door Patrick Janssens, de partijnaam veranderen in “de Stadspartij”.

Met haar geslaagde acties en publicaties tegen sociale dumping in het baantransport legt de afdeling wegvervoer van de BTB (Transportbond van het ABVV) een schrijnende problematiek bloot. De alerte afdeling ontdekte dat Belgische transportfirma's er vaak malafide praktijken op nahouden wat betreft de behandeling van hun chauffeurs.

Zelden was een ‘werkloze’ bediende zo actief… Martin Willems, de vakbondssecretaris die door de federale leiding van de BBTK onrechtmatig werd afgedankt, is niet bepaald iemand die bij de pakken blijft zitten. Tot nu toe hoorden de militanten enkel maar de uitleg van de BBTK-leiding. Een steuncomité ‘Reintegration Now’ werd eveneens boven de doopvont gehouden. Na vier maanden strijd is het tijd voor een eerste balans.

Laat u niet meesleuren in het feest van de eindejaarsconsumptie. Doe eerder een gulle gift aan Vonk. We krijgen geen overheidssubsidies en die zouden we ook niet willen. De steun van geëngageerde mensen in de bredere sociale beweging is onze enige bron van inkomsten.

Veel ‘schoon’ volk voor Bart De Wever in Namen. Vierhonderd Waalse patroons luisterden er aandachtig naar de nieuwste eregast van de Cercle de Wallonie. De journalist van L’Echo vond het publiek nogal ‘ontvankelijk’ voor de voorstellen van de Vlaamse nationalist.

De bekendmaking van het pestgeval in het bedrijf MACtac was voor de media en het patronaat weer de gelegenheid voor een oefening 'vakbondbashing'. De vakbonden worden met de vinger geduid voor alles wat er maar verkeerd loopt in het land.

De vakbondsafgevaardigden van ABVV bij Opel kregen een aangetekende brief waarin ze werden aangemaand om een poortblokkade op te heffen. Indien aan het verzoek geen gehoor werd gegeven, zou Opel de vakbondsafgevaardigden persoonlijk aansprakelijk stellen.

sp.a Rood reageerde prompt op de oproep van het ABVV tegen het 'eenheidsdenken van de NVA en de nationalisten'. In tegenstelling tot partijvoorzitter Caroline Gennez vinden heel wat socialistische militanten die oproep niet 'dom'. sp.a Rood heeft deze militanten en progressieven opnieuw een stem gegeven.

Staatssecretaris Schouppe probeerde het dossier van de ‘derde handler’ op Zaventem door de regering van lopende zaken te regelen. Onder de enorme druk van de vakbond heeft hij zijn plannen even opzij gezet. Roger Collin, ABVV-delegee bij Flightcare, geeft meer uitleg.

De politieke crisis is niet te herleiden tot kinderachtige spelletjes van politici die zich gekrenkt voelen, maar illustreert in werkelijkheid de doodsstrijd van het ‘Belgische compromis’. Ons fameuze model, aangeprezen in brandhaarden van Jeruzalem tot Kaapstad, is echter gebaseerd op geld, veel geld. Vandaar dat het in armere gebieden in de wereld niet werkt.

Nu het zogenaamde compromis van De Wever unaniem en razendsnel werd afgeschoten door alle Franstalige partijen, is een oplossing uit de institutionele crisis verder af dan ooit. Het resultaat is immers dat beide gemeenschappen zich radicaliseren en de splitsing van België, hoe ongewenst en onrealistisch ook, alweer een stapje dichterbij is gekomen.

Zonder uitzondering hebben alle Europese regeringen het pad gekozen van bezuinigingen, belastingsverhogingen en het verminderen van de pensioenen. De meer dan 100.000 vakbondsleden die door Brussel trokken tijdens de Europese Actiedag verzetten zich tegen deze onheilspellende toekomst.

Vandaag is er veel sprake van de overheid die boven zijn stand leeft. Dit bereidt bezuinigingen voor in de overheidsuitgaven. Waar over gezwegen wordt zijn de inkomsten van de ‘grote families’ in België.

Op initiatief van Vonk protesteerden een twintigtal jongeren woensdag in Antwerpen tegen de besparingen die overal in Europa op til staan. De actievoerders willen niet dat de volgende regering raakt aan de wachtuitkering voor jongeren en steunen de stakingsacties die de Europese vakbonden volgende week organiseren.

De steun voor de vijf afgedankte BBTK-secretarissen is geweldig, en dit niet alleen onder de delegees en de militanten. Nochtans blijft de BBTK-top halsstarrig haar beslissing tot ontslag verdedigen tegen de wil in van haar eigen achterban.

Net als elders in Europa zijn de politici in het kleine België niet opgewassen tegen de economische  krachten die hen regeren. Daarom gedragen ze zich als kabouters die te midden een orkaan hun huisje proberen te verbouwen om het water tegen te houden. En de tragedie is dat de socialistische leiders, in theorie toch internationalisten en antikapitalisten, de emmers aanreiken.

Vrijdag kregen alle vijf secretarissen van BBTK Industrie in Brussel-Halle-Vilvoorde te horen dat ze op staande voet werden ontslagen. Zij moeten worden gesteund. Dit is een testcase voor de vakbondsdemocratie en voor het verzet tegen het regionalisme binnen onze vakbond.

Net na de verkiezingen sloeg de Luikse voorzitter van de rode metaalvakbond in een regionalistische kramp. Dit ging regelrecht in tegen de standpunten van het ABVV en het ACV, die pleiten voor federale solidariteit en voor het een houden van de Belgische sociale zekerheid.

Ook voor socialisten is het de logica zelf dat je niet meer probeert uit te geven dan er inkomsten zijn. Maar de essentie is dat deze centendiscussies allesbehalve sociaal neutraal zijn. Op dat vlak zijn de patroonsorganisaties uit het noorden en het zuiden van het land volkomen eensgezind: er moet bezuinigd worden, maar niet bij hen.

Luc Cortebeeck en Claude Rolin, voorzitter en secretaris van het ACV, hebben het initiatief genomen om een vakantieblog van het ACV te maken. Gedurende de maanden juli en augustus publiceerden zij er een kleine dertig stukjes over de sociale en de politieke actualiteit.

Het zomernummer van Vonk is uit. Hier maakt u kennis met de voorpagina en de inhoud van het nummer. In september zijn er we terug met een nieuwe editie van het blad.

Dewever is nu al een paar weken informateur voor de vorming van een regering. Het spreekt vanzelf dat voor ons de sociaal-economische kant van dergelijke onderhandelingen het voornaamste is. Wat wordt er echter gedaan tegen de toenemende armoede, de werkloosheid, de toenemende stress op het werk?

Het Duitse energiebedrijf E.ON wil in de Antwerpse haven een heuse steenkoolcentrale neerpoten. Buurtbewoners en actiegroepen zien het plan niet zitten. Volgens hen zou de nu al veel te hoge uitstoot van fijn stof en CO2 dan drastisch verhogen.

De perscommentaren zijn na de verkiezingsuitslag van 13 juni unaniem: de tsunami van de N-VA heeft ons land overspoeld! Hoe is het zover kunnen komen? Wij staken ons licht op bij Erik de Bruyn, woordvoerder van SP.a Rood en kandidaat op de senaatslijst.

Subcategorieën